29 september, 2016

Utbränd advokat borde ha svarat klient – varnas av Advokatsamfundet

En advokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att han i flera fall inte öppnat post, inte utfört sitt likvidatorsuppdrag på ett tillfredställande sätt och inte förmått återlämna dokument till sin klient. Orsaken: advokaten var utbränd. Disciplinnämnden anser dock inte att utbrändheten ursäktar advokatens agerande.

Att vara advokat är inget ”stämpla in, stämpla ut”-jobb. En advokat är enligt reglerna om advokatetik skyldig att finnas till hands för sina klienter hela tiden. Det finns givetvis gränser för hur tillgänglig advokaten behöver vara och en samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Det är Advokatsamfundets disciplinnämnd som ytterst ansvarar för att etikreglerna efterlevs.

En advokat verksam i Skövde hade uppdraget som likvidator i ett företag. Advokaten anmäldes till Advokatsamfundet av en advokatkollega efter att bolaget dragit på sig förseningsavgifter hos Bolagsverket, skattetillägg och indrivningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Advokaten hade flera anmälningar mot sig

Advokaten hade dessutom i ett annat ärende anmälts av en klient som inte lyckats komma i kontakt med honom och som även uppgav att hon inte hade fått tillbaka dokument som hon lämnat till honom.

Advokaten förelades att yttra sig över anmälningarna till disciplinnämnden, men han hördes aldrig av – något som gjorde att disciplinnämnden i två beslut varnade advokaten och påförde honom sammanlagt 15 000 kronor i straffavgift.

Advokaten fick under 2016 nya påminnelser från disciplinnämnden, men hördes inte av då heller. Disciplinnämnden började därför bereda disciplinärendena för avgörande.

Advokaten var utbränd

Till sist hörde advokaten av sig till disciplinnämnden. Han medgav att han hade varit okontaktbar under en tid, men att detta berott på utbrändhet på grund av hög arbetsbelastning. På grund av utbrändheten hade han inte förmått utföra sina arbetsuppgifter eller öppna de brev Advokatsamfundet skickat till honom, uppgav han.

Under 2015 och 2016 hade advokaten visserligen avvecklat klientuppdrag och tagit kontakt med läkare. Disciplinnämnden anser dock inte att detta är tillräckligt för att advokaten ska slippa en varning. Disciplinnämnden tycker nämligen inte att advokatens hälsotillstånd ursäktar att han inte hanterat sitt likvidatoruppdrag tillfredställande och att han har varit okontaktbar för sina klienter.

Att advokaten inte svarat på samfundets brev anses lindrigare än att han eftersatt sina klientuppdrag. Uppdraget mot klienten är nämligen kärnan i advokatrollen.

Sammantaget bedömer därför disciplinnämnden att advokaten åsidosatt sin advokatplikt och tilldelar honom därför en varning, samt en straffavgift på 40 000 kronor. Dessutom åläggs advokaten att betala 30 000 kronor för sin försvarsadvokats arvode i ärendet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En advokat är skyldig att finnas till hands för sina klienter. Om advokaten personligen är sjuk, bortrest eller liknande måste därför advokaten se till att någon annan kollega, assistent eller liknande kan träda i dennes ställe och finnas tillgänglig för klienten. Detta utslag i disciplinnämnden betyder alltså inte att advokater inte tillåts bli utbrända – men när så sker är advokaten skyldig att se till att klienterna inte lämnas ”i sticket”.

 

Foto: Therese Jansson/SvD/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se