Allmänna villkor

[Senast uppdaterad 2023-01-01]

 1. Tillämpning

1.1. Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) gäller mellan Blendow Publishing AB, 556954–9628, (nedan ”Blendow Publishing”) och den fysiska eller juridiska person (nedan ”Användare”, ”Kund” eller ”Besökare”) som i någon form använder eller tar del av Allt om Juridiks tjänster och information.

1.2. Blendow Publishing respektive Kunden kommer i Villkoren och i Avtalet var och en för sig benämnas ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

 

 1. Definitioner

Allt om Juridik: ett affärsområde inom Blendow Publishing.

Användare: fysisk eller juridisk person med användarkonto till någon av Tjänsterna.

Avtalet: dessa Villkor med avtalshandlingar vilka framgår av nedanstående förteckning samt under avtalstiden tillkommande bilagor vilka utgör kompletteringar eller ändringar av Avtalet som överenskommits i behörig ordning.

Besökare: Användare av Blendow Publishings webbplatser för närvarande www.alltomjuiridik.se och play.alltomjuridik.se samt person eller juridisk person som tar del av information på Blendow Publishings plattformar.

Blendow Publishings plattformar: olika medium genom vilka Allt om Juridik är avsändare av information. Blendow Publishings plattformar kan t.ex. vara sociala medier.

E-Learning: Digitala kurser/webbinarium/seminarium inom olika rättsområden.

Kunden: den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal med Blendow Publishing för användande av Allt om Juridiks Tjänster för vilket betalning krävs.

Särskild överenskommelse: dessa Villkor innehåller generella bestämmelser som gäller för samtliga Kunder. I det fall Parterna, i behörig ordning, i en särskild upprättad handling kommer överens om avtalsvillkor som strider emot en eller flera bestämmelser häri, ska den särskilda överenskommelsen ha tolknings- och tillämpningsföreträde. Särskilda bestämmelser gäller framför generella bestämmelser.

Tjänst: de tjänster som Allt om Juridik erbjuder enligt punkt 4 i Villkoren nedan.

Samtliga begrepp i detta Avtal ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular, plural, bestämd eller obestämd form.

 

 1. Avtalshandlingar

3.1.

 • i) Blendow Publishings integritetsskyddspolicy
 • ii) I förekommande fall Parternas Särskilda överenskommelser
 • iii) Orderbekräftelse
 • iv) Dessa allmänna villkor
 • v) Köpvillkor

3.2. Avtalet omfattar samtliga handlingar i ovan angiven förteckning.

3.3 Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Vid dubbla och/eller motstridiga bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i Avtalshandlingarna tillämpas i den turordning som framgår ovan.

3.4 Särskilda överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför generella bestämmelser.

3.5 Senare träffade överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför tidigare överenskommelser.

 

 1. Tjänster

Avtalsmallar: juridiska hjälpmedel för företag och privatpersoner.

E-Learning: digitala utbildningar inom juridik i form av e-kurser, webbinarium och seminarium. E-Learning kan tillhandahållas på flera av Blendow Publishings plattformar i olika format.

Företagsavtal: abonnemang avseende juridisk rådgivning och ärendehantering enligt tjänstebeskrivning i Köpvillkoren till en kostnad enligt Blendow Publishings vid var tid gällande prislista.

Min bolagsjurist: abonnemang avseende juridiska tjänster som erbjuds enligt tjänstebeskrivning i Köpvillkoren till en kostnad enligt Blendow Publishings vid var tid gällande prislista.

Min bolagsjurist Mini: en juridisk tjänst som erbjuds under tre månader enligt tjänstebeskrivning i Köpvillkoren till en kostnad enligt Blendow Publishings vid var tid gällande prislista.

Starta företag-hjälpen: en tjänst som hjälper nyföretagare att komma i gång med sin verksamhet

Processbyrån: en ombudstjänst där Allt om Juridiks jurister företräder Kunden och tillvaratar Kundens rättsliga intressen i ett eller flera juridiska ärenden som Parterna kommer överens om.

Prio: en expresstjänst där befintliga Min bolagsjurist- eller Företagsavtalskunder kan till ett fast pris köpa juridisk rådgivning för att få ett ärende klart till en överenskommen deadline.

Nyhetsartiklar: artiklar av juridisk karaktär som innefattar nyheter av relevans för företagare.

aojstaging.wpengine.com: webbplats med juridisk information av allmän karaktär.

www.play.alltomjuridik.se: webbplats för videoinnehåll i form av E-Learning.

Blendow Publishing förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Blendow Publishing kan även komma att utöka sitt utbud av Tjänster.

 

 1. Användning av Tjänsterna

5.1 Kunden accepterat villkoren för Tjänsten genom att Kunden:

 • a. erlägger betalning för Tjänsterna; eller
 • b. påbörjar användning av Tjänsterna; eller
 • c. tecknar avtal skriftligen eller muntligen med Blendow Publishing på distans (telefon/webb).

En Besökare/Användare blir bunden av Villkoren för Tjänsterna genom användning av Tjänsterna.

Samtliga inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan, om inte annat har avtalats.

5.2 Blendow Publishing har rätt att registrera samt föra statistik över Kunders, Användares och Besökares bruk av Tjänsterna.

5.3 Blendow Publishing får utan föregående varning stänga av Kunder som brukar Tjänsterna i strid med Avtalet, och Kunden saknar rätt till återbetalning av redan erlagd betalning eller kompensation för den period som Tjänst inte tillhandahållits.

 

 1. Kundens/Användarens/Besökarens åtagande

6.1 Kunden/Användaren/Besökaren åtar sig att:

 • i. endast låta behörig firmatecknare teckna Kunden för respektive Tjänst;
 • ii. betala för Tjänsten i enlighet med Blendow Publishings Köpvillkor;
 • iii. inte missbruka Tjänsten i strid med gällande lag, föreskrifter, normer eller detta Avtal;
 • iv. inte manipulera, sabotera, angripa med virus eller trojaner, göra intrång eller liknande i Tjänsten samt inte bifoga, förvara eller annars införa olagligt, stötande eller annars opassande handlingar till Blendow Publishing eller på Blendow Publishings plattformar.
 • v. i övrigt följa avtalsvillkoren för respektive Tjänst som framgår i Avtalet.

 

 1. Fel och dröjsmål i Tjänst

7.1 Blendow Publishing åtar sig genom Avtalet att leverera Tjänst/Tjänster i enlighet med de villkor som framgår av Avtalet.

7.2 I det fall Kunden upplever att det föreligger dröjsmål för Blendow Publishing att leverera Tjänsten eller att fel föreligger i Tjänsten måste Kunden reklamera Tjänsten för att kunna utkräva några påföljder.

7.3 Reklamationen ska innehålla en uppgift om: (i) Kunden gör gällande dröjsmål eller fel i Tjänsten (ii) på vilket sätt Kunden anser att Blendow Publishing är i dröjsmål eller att Tjänsten är felaktig, (iii) när dröjsmålet eller felet upptäcktes och (iv) på vilket sätt Kunden önskar bli kompenserad för dröjsmålet och/eller felet.

7.4 Reklamationen ska ske skriftligen och skickas till: info@alltomjuridik.se.

7.5 Reklamationen måste ske inom skälig tid från det att dröjsmålet/felet uppdagades eller borde ha uppdagats för att Kunden ska ha rätt att bli kompenserad.

7.6 Blendow Publishing förbehåller sig rätten att i första hand reglera dröjsmål och fel genom avhjälpande och i andra hand genom ett proportionerligt prisavdrag i kommande debitering för Tjänsten.

7.7 Kunden kan aldrig kräva ersättning av Blendow Publishing för dröjsmål eller fel vid vilka Blendow Publishing inte ansvarar för enligt detta Avtal.

 

 1. Blendow Publishings ansvar

8.1 Allt om Juridiks juridiska rådgivning ska ske med sådan skicklighet och omsorg som följer av tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Rådgivningen är anpassad till den aktuella frågeställningen, de omständigheter som Kund har presenterat och utifrån hur brådskande Kund har anfört att ärendet är. Allt om Juridik ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Kund. Allt om Juridik arbetar aktivt för att de uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Information som förmedlas av Allt om Juridik förmedlas utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

8.2 Informationen i Tjänsterna är av allmän karaktär, om inte annat särskilt anges, och Blendow Publishing ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till icke-kunder. Blendow Publishing arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras i Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Allt om Juridik förmedlar information som Allt om Juridik har mottagit i god tro och förmedlandet sker utan ansvarstagande för Allt om Juridik vad beträffar uppgifternas äkthet eller fullständighet.

8.3 Blendow Publishing ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Allt om Juridik – till exempel, men inte uteslutande, i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Publishing. Kund som agerar utifrån information tillhandahållen av Allt om Juridik gör det på egen risk. Blendow Publishing åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk lidits av tredje part eller som riktats mot Kund till följd av omständigheter som kan härledas till Allt om Juridik eller Blendow Publishing.

8.4 Avtalsmallar som finns tillgängliga på aojstaging.wpengine.com utgör endast ett exempel på hur avtal kan se ut. Det är alltid upp till Användaren att avgöra om avtalet har det innehåll Användaren önskar. Användare ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav.

8.5 Blendow Publishing garanterar inte att Tjänsterna är fria från tekniska fel, störningar eller avbrott.

8.6 Blendow Publishing ansvarar inte för Kundens användning av Tjänsterna. Kunden får inte låta tredje part nyttja Tjänsterna, om så sker ansvarar Kunden för konsekvenserna därav.

8.7 Blendow Publishing bär inget ansvar för och är inte skyldig att utge ersättning till följd av fel, brist eller annat avtalsbrott från Blendow Publishings sida, med undantag från vad som följer av tvingande lagstiftning. Blendow Publishings ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och Blendow Publishing ansvarar således inte i något fall för följdskador eller indirekta skador – inklusive men inte begränsat till – utebliven vinst eller förlust av goodwill.

8.8 Kund, Besökare eller Användare som vill framställa ersättningskrav till Blendow Publishing ska göra det utan oskäligt dröjsmål och senast en (1) månad efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts, annars förlorar denne rätt att framställa kravet.

8.9 Om Kund, Besökare eller Användare har gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Blendow Publishing med anledning av Kunden, Användaren eller Besökarens användning av en Tjänst, ska denne hålla Blendow Publishing skadelös och ersätta Blendow Publishing för all skada Blendow Publishing orsakas med anledning härav, direkta och indirekta skador upp till det positiva kontraktsintresset. Utöver vad som stadgas i Villkoren eller annars skriftligen avtalats mellan Parterna har Blendow Publishing, med undantag från vad som följer av tvingande lagstiftning, inte några skyldigheter eller förpliktelser gentemot Kund, Besökare eller Användare.

 

 1. Immateriella rättigheter

9.1 Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, såsom upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, som tillhandahålls av Allt om Juridik tillhör Blendow Publishing eller tredje part där Blendow Publishing är nyttjanderättshavare.

9.2 Innehållet i Tjänsterna får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Vid citering måste källan tydligt anges.

9.3 Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller en del av innehållet från Tjänsterna utan tillstånd från Blendow Publishing är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Tjänsterna får inte användas på sådant sätt att Blendow Publishing kan drabbas av olägenhet eller skada.

9.4 Alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsterna– inklusive men inte begränsat till – system, Allt om Juridiks hemsidas generella information, design, artiklar, varumärke och liknande, förblir exklusivt Blendow Publishings eller tredje parts som äger aktuell rättighet.

9.5 Material, dokumentation, rättsutredningar eller annan information som tillhandahållits Kunden eller Användaren får inte utan Blendow Publishings medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats.

9.6 Blendow Publishing är upphovsman till samtliga avtal, rättsutredningar, juridiska dokument och annat material (”produktioner”) som Blendow Publishing tillhandahåller Kunden. Genom Avtalet med Blendow Publishing får Kunden en nyttjanderätt att använda Blendow Publishings produktioner för det ändamål produktionerna tillhandahållits. Blendow Publishings ensamrätt till produktionerna innebär sammanfattningsvis att det är Blendow Publishing som ensamt har rätt att upprätta kopior av produktionerna, tjäna pengar på produktionerna, ge ut licenser till andra att nyttja produktionerna, ändra i produktionerna, sätta sitt namn på produktionerna och förfoga över upphovsrätten genom att exempelvis sälja upphovsrätten vidare. Kunden har ingen bestämmanderätt i de angelägenheter som anges i föregående mening. Kundens nyttjanderätt är icke exklusiv och är begränsad i tid i förhållande till för vilket ändamål produktionerna tillhandahållits Kunden. Blendow Publishing har i egenskap av upphovsman och rättighetsinnehavare rätt att upprätta kopior av hela eller delar av en produktion och förse flera olika Kunder med samma eller liknande produktioner, detta sker med reservation för att Blendow Publishing aldrig sprider Kundens företagshemligheter eller personuppgifter vidare.

9.7 Kunden, Användaren och Besökaren åtar sig att inte utöva intrång i dessa rättigheter och är medveten om att en överträdelse av denna bestämmelse kan leda till rättsliga påföljder.

9.8 Immateriella rättigheter som uppkommer till följd av Blendow Publishings tillhandahållande av Tjänst tillfaller Blendow Publishing med ensamrätt i enlighet med punkten 9.6 ovan.

9.9 Denna punkt 9 i Villkoren äger tillämpning även efter det att Avtalet upphör att gälla mellan Blendow Publishing och Kund/Besökare/Användare.

 

 1. Anti-spampolicy

10.1 Blendow Publishing tar avstånd från så kallad spam. Som Besökare, Användare eller Kund kan du få e-post rörande din order, betalning, eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden som vi tror du kan vara intresserad av.

10.2 Genom att använda Allt om Juridiks Tjänster samtycker Användaren till att erhålla Allt om Juridiks nyhetsbrev. Vill Användare inte motta nyhetsbrevet eller andra automatiska utskick kan Användaren enkelt avregistrera sig från fler utskick via en länk i e-postmeddelandet.

 

 1. Personuppgiftshantering

11.1 Blendow Publishing och Kunden ska säkerställa att alla personuppgifter som omfattas av Avtalet och kan komma att delas mellan Parterna hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning som reglerar personuppgifter, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning 2016/679, och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Det är vardera Parts ansvar att underrätta sin personal om bestämmelserna som gäller vid hantering av personuppgifter.

11.2 Blendow Publishings personuppgiftsbehandling avseende Besökare, Användare och Kund regleras i Blendow Publishings integritetsskyddspolicy som finns tillgänglig här.

11.3 Blendow Publishing använder så kallade cookies på sina webbplatser alltomjuridik.se samt play.alltomjuridik.se. Genom att använda den aktuella webbplatsen anses Besökaren eller Användaren ha samtyckt till användandet av cookies. Om du som Besökare eller Användare inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

 1. Force majeure

12.1 Force majeure betyder ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser utanför Parts kontroll. Force majeure är händelser som respektive Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, epidemi, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur eller industrikatastrof, allvarlig smittspridning, brand, svåra väderleksförhållanden, översvämningar, avbrott i IT-infrastrukturen, tekniska problem och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part och andra liknande oförutsägbara och opåverkbara händelser. Detsamma gäller när någon av nyss nämnda händelser drabbar väsentlig underleverantör till Part.

12.2 Vid force majeure är respektive Part fri från sina åtaganden enligt Avtalet och eventuell skadeståndsskyldighet eller andra påföljder då händelsen innebär omöjlighet eller oskäligt betungande svårigheter att uppfylla sina avtalsåtaganden. En force majeure händelse befriar aldrig en Part från skyldigheten att betala enligt Avtalet, så till vida inte händelsen består i att bankernas transaktionssystem är nedlagt.

12.3 Part som önskar åberopa force majeure som befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part som underlåter detta förlorar rätt att åberopa force majeure. När händelsen som konstruerar force majeure har upphört, ska Part som åberopat force majeure prestera i enlighet med Avtalet.

12.4 Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet får vardera Part säga upp Avtalet utan uppsägningstid genom skriftligt meddelande till den andra Parten om force majeure kvarstår under en period överstigande tre (3) månader.

 

 1. Sekretess

13.1 Blendow Publishing kan under avtalsförhandlingar och under avtalstiden komma att mottaga konfidentiell information om Kunden eller som finns hos Kunden.

13.2 Blendow Publishing får inte obehörigen bereda sig tillgång till, tillägna sig eller på något annat sätt anskaffa, röja för tredje part eller annars angripa uppgifter om någonting som rör Kundens affärsstrategi, affärsförbindelser eller annars lagligen är att definiera som en företagshemlighet enligt lag (2018:558) om företagshemligheter och uppgifter av sådant slag att uppgiften är att definiera som konfidentiell.

13.3 Med konfidentiell information avses bland annat:

– Uppgifter som lagligen är att definiera som företagshemligheter enligt lag (2018:558) om företagshemligheter

– Markmadsföringsplaner

– Interna mötesprotokoll t.ex. från styrelsemöten

– Kommersiella avtal

– Uppgifter och kunder och leverantörer

– Koncept, instruktionsböcker, manualer

– Prislistor

– Finansiell information

13.3.1 Om den konfidentiella informationen har lämnats muntligen, skriftligen eller i digital form saknar betydelse för informationens karaktär som konfidentiell.

13.4 Information som vid utlämnandet till Blendow Publishing var allmänt kända eller blir allmänt kända under tiden sekretessåtagandet gäller, på annat sätt än genom Blendow Publishings brott mot detta sekretessåtagande, omfattar inte av detta sekretessåtagande.

13.5 Blendow Publishing får endast använda den konfidentiella informationen för det syfte som informationen har mottagits, med undantag för det fall ett utlämnande ska ske enligt tvingande lag, förordning, myndighetsföreskrift eller myndighetsbeslut. Ett utlämnande av Kunds företagshemligheter eller konfidentiell information till en tredje part med anledning av vid var tid gällande lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter eller myndighetsbeslut är inte ett brott mot detta sekretessåtagande. Det är inte heller ett brott mot detta sekretessåtagande att Blendow Publishing lämnar in konfidentiella uppgifter till allmän domstol eller annan myndighet när det är påkallat för att Blendow Publishing ska kunna bevaka sin rätt i en tvist. Blendow Publishing åtar sig att under sådana förhållanden hemställa om sekretess hos myndigheterna.

13.6 Sekretessåtagandet omfattar hela Blendow Publishings organisation vilket inkluderar bland annat anställda och konsulter och andra samarbetspartners som kan få ta del av den konfidentiella informationen i syfte att Blendow Publishing ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund. Blendow Publishing ansvarar för att lämpliga sekretessåtgärder vidtas mot samtliga av dessa aktörer.

13.7 Återlämnande eller förstöring av konfidentiell information sker när Kund begär detta. Vid en sådan begäran ska återlämning eller förstöring ske omedelbart, dock senast inom en (1) månad.

13.8 Denna punkt 13 gäller under avtalsförhandlingar, under avtalstiden och tre (3) år efter det att Avtalet har upphört eller avtalsförhandlingarna avslutats med Blendow Publishing.

 

 1. Rekryteringsförbud

14.1 Kunden/Användaren/Besökaren åtar sig att inte direkt eller indirekt verka för att en eller flera av Blendow Publishings anställda i någon utsträckning lämnar Blendow Publishing och övergår till Kunden/Användaren/Besökaren i form av en anställning eller på konsultbasis.  Detta rekryteringsförbud gäller från den första dagen då Tjänst nyttjas och fram till sex (6) månader efter det att Kunden/Användaren/Besökaren upphört att nyttja Tjänsten.

14.2 Om Kunden/Användaren/Besökaren bryter mot sitt åtagande enligt punkt 14.1 ska Kunden/Användaren/Besökaren till Blendow Publishing utge vite med ett belopp motsvarande tre (3) månadsinkomster. Med månadsinkomst avses den genomsnittliga månadsinkomsten som den Anställde uppburit från Blendow Publishing det senaste räkenskapsåret.

 

 1. Hävning

15.1 Blendow Publishing äger rätt att häva Avtalet för omedelbart upphörande om Kunden gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott.

15.2 Om Kunden inte betalar Blendow Publishings faktura i tid och inte heller bestrider betalningsansvar efter betalningspåminnelse ska ett väsentligt kontraktsbrott på Kundens sida anses föreligga. Kunden har dock inte rätt att nyttja Tjänster som tillhandahålls endast mot betalning när Kunden inte betalar och Blendow Publishing har rätt att inte tillhandahålla Tjänster som förutsätter betalning till en icke betalande Kund.

15.3 Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka tillhandahållande av Tjänsterna och häva Avtalet till omedelbart upphörande om Kunder direkt eller indirekt bedriver med Allt om Juridik konkurrerande verksamhet, då det alltid är att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott. Detsamma gäller om Kunden på annat sätt väsentligen skadar Blendow Publishing genom intrång, sabotage, brott eller liknande.

15.4 Om part går i konkurs, erbjuder ackord, inställer sina betalningar eller i övrigt kan antas vara på obestånd, äger andra Parten rätt att skriftligen helt eller delvis häva Avtalet till omedelbart upphörande.

 

 1. Skadestånd

16.1 Blendow Publishings ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och ska högst uppgå till det totala belopp som Kunden, Användaren eller Besökaren erlagt i betalning för aktuell Tjänst under de senaste tolv (12) månaderna från att den skadegrundande omständigheten inträffade. Blendow Publishing svarar således inte i något fall för följdskador eller indirekta skador – inklusive men inte begränsat till – utebliven vinst eller förlust av goodwill.

16.2 Om Kund, Användare eller Besökare företar handlingar i syfte att försämra Blendow Publishings Tjänster, förstöra Allt om Juridiks renommé eller liknande missbruk, har Blendow Publishing rätt att, utöver att (i) stänga av Kunden, Användaren, Besökaren även rätt till (ii) skadestånd från densamma motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) beräknat utifrån gällande reglering vid den tidpunkt den skadegörande handlingen eller underlåtenheten vidtogs, eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuellt skadestånd ska som huvudregel beräknas utifrån Allt om Juridiks positiva kontraktsintresse.

 

 1. Överlåtelse av avtal

17.1 Kunden kan helt eller delvis få överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man efter Blendow Publishings skriftliga medgivande.

17.2 Blendow Publishing får helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.

17.3 Blendow Publishing har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

 

 1. Villkorsändring

18.1 Blendow Publishing förbehåller sig rätten att ändra Villkoren utan Kundens eller Användarens godkännande. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter förändringar av Villkoren, godkänner Kunden/Användaren/Besökaren ändringarna.

18.2 Vid var tid gällande Villkor återfinns på Allt om Juridiks hemsida.

 

 1. Tvist

19.1 Skulle det i Villkoren eller i Avtalet i övrigt förekomma oskäliga bestämmelser ska dessa i första hand jämkas och tillämpas i dess skäliga form. Vid jämkning av avtalsbestämmelse eller ogiltigförklaring av avtalsbestämmelse ska övriga avtalsvillkor gälla oavkortat.

19.2 Svensk rätt gäller för Avtalet oavsett tillämpliga lagvalsregler. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol där Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Om Parterna är överens, kan de dock enas om att tvisten istället ska avgöras genom skiljeförfarande alternativt förenklat skiljeförfarande.

 

 1. Särskilda villkor vid köp av betaltjänster

20.1 Vid köp av någon av Blendow Publishings Tjänster för vilken betalning krävs gäller i tillägg till dessa Villkor även de Köpvillkor som anges här.