fbpx
 

Allmänna villkor

Gällande fr.o.m. [2018-04-25] och tills vidare.

1. Allmänt

1.1
Allt om Juridik är en del av Blendow Publishing AB (556954-9628) (”Blendow Publishing”). Detta avtal gäller mellan ”Användare” (”Kund” eller ”Besökare”) och Blendow Publishing för användning av eller anslutning till Allt om Juridiks ”Tjänster”.

1.2
Definitioner
Kund: Användare av Allt om Juridiks betaltjänster.

Besökare: Användare av Allt om Juridiks webbplatser.

Tjänster:

  • Företagsavtal: Juridisk supporttjänst.
  • E-Learning: Digitala kurser inom olika rättsområden.
  • Avtalsmallar: Juridiska hjälpmedel för företag och privatpersoner.
  • www.alltomjuridik.se: Webbplats med juridisk information av allmän karaktär.
  • www.bgplay.se: Webbplats för videoinnehåll.

1.3
Blendow Publishing förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1
Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, som tillhandahålls av Allt om Juridik tillhör Blendow Publishing.

2.2
Innehållet i Tjänsterna får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Vid citering måste källan tydligt anges.

2.3
Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller en del av innehållet från Tjänsterna utan tillstånd från rättighetsinnehavaren är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Tjänsterna får inte användas på sådant sätt att rättighetsinnehavaren kan drabbas av olägenhet eller skada.

3. Användning av Tjänsterna

3.1
Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

3.2
Blendow Publishing har rätt att registrera samt föra statistik över Användares bruk av Tjänsterna.

3.3
Blendow Publishing får utan föregående varning stänga av Användare som brukar Tjänsterna i strid med dessa Allmänna villkor.

3.4
Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka och säga upp avtal till omedelbart upphörande om Användare direkt eller indirekt bedriver med Allt om Juridik konkurrerande verksamhet.

3.5
Om Användare företar handlingar i syfte att försämra Allt om Juridiks Tjänster, förstöra Allt om Juridiks renommé, eller liknande missbruk, har Blendow Publishing rätt att, vid sidan av att stänga av Användare, erhålla skadestånd från Användare motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Allt om Juridiks positiva kontraktsintresse.

4. Ansvarsbegränsning

4.1

Allt om Juridiks rådgivning ska ske med sådan skicklighet och omsorg som följer av tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Rådgivningen är anpassad till den aktuella frågeställningen och de omständigheter som Kund har presenterat. Allt om Juridik ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Kund.

Informationen i Tjänsterna är av allmän karaktär och Allt om Juridik ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till icke-kunder. Allt om Juridik arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras i Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Information som förmedlas av Allt om Juridik tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

4.2
Blendow Publishing ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Allt om Juridik – till exempel, men inte uteslutande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Publishing. Användare som agerar utifrån information tillhandahållen av Allt om Juridik gör det på egen risk. Blendow Publishing åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot Användare till följd av omständigheter som kan härledas till Allt om Juridik eller Blendow Publishing.

4.3
De avtalsmallar som finns tillgängliga på alltomjuridik.se utgör endast ett exempel på hur avtal kan se ut. Det är alltid upp till Användaren att avgöra om avtalet har det innehåll Användaren önskar. Användare ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav.

5. Anti-spampolicy

5.1
Blendow Publishing tar avstånd från så kallad spam. Som Användare av Tjänsterna kan du få e-post rörande din order, betalning, eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden som vi tror du kan vara intresserad av.

5.2
Genom att använda Allt om Juridiks Tjänster samtycker Användaren till att erhålla Allt om Juridiks nyhetsbrev. Vill Användare inte motta nyhetsbrevet eller andra automatiska utskick kan Användaren enkelt avregistrera sig från fler utskick via en länk i e-postmeddelandet.

6. Personuppgiftshantering

6.1
I och med att du använder våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetsskyddspolicy.

6.2
Allt om Juridik använder så kallade cookies på sina webbplatser (alltomjuridik.se samt bgplay.se). Genom att använda den aktuella webbplatsen anses Användaren ha samtyckt till användandet av cookies. Om du som Användare inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

7. Force majeure

7.1
Allt om Juridik kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Allt om Juridik inte råder över, t.ex. sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof etc.

8. Sekretess

8.1
Allt om Juridik kommer under avtalsförhandlingar och under avtalstiden att mottaga konfidentiell information om Kunden eller som finns hos Kunden.
Med konfidentiell information avses varje uppgift av teknisk, kommersiell eller av annat slag, oavsett om uppgiften har dokumenterats eller inte, som Kund överlämnar till Allt om Juridik, direkt eller indirekt, skriftligen eller muntligen.

Konfidentiell information avser inte allmänt kända uppgifter eller uppgifter som blir allmänt kända under samarbetets gång på annat sätt än genom brott mot bestämmelserna i detta Avtal.
Allt om Juridik förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information för utomstående part, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller organisation.

Allt om Juridik får endast använda den konfidentiella informationen för det syfte som informationen har mottagits.

Sekretessåtagandet omfattar hela Allt om Juridiks organisation vilket inkluderar bland annat anställda, konsulter hos Allt om Juridik och andra Allt om Juridik samarbetar med vilka kan få ta del av den konfidentiella information i syfte att Allt om Juridik ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund. Allt om Juridik ansvarar för att lämpliga sekretessåtgärder vidtas mot samtliga av dessa aktörer.
Sekretessåtagande gäller så länge som uppgiften från Kund är att betrakta som konfidentiell information.

Återlämnande eller förstöring av konfidentiell information sker när Kund med Företagsavtal begär detta. Vid en sådan begäran ska återlämning eller förstöring ske omedelbart, dock senast inom två (2) veckor.

9. Ändring av Allmänna villkor

9.1
Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare. Blendow Publishing förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod ändra villkoren utan föregående godkännande från Användaren. Detta kan komma att ske vid t.ex. lagändringar.

10. Tvist

10.1
Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.

11. Särskilda villkor vid köp av betaltjänster

11.1
Vid köp av någon av Blendow Publishings betaltjänster gäller de Köpvillkor som uppställs i samband med köpet.