Köpvillkor

[Senast uppdaterad 2023-01-01]

 1. Allmänt

Nedanstående villkor gäller mellan Kund och Blendow Publishing vid användning av eller anslutning till Tjänster för vilka betalning erläggs.

Blendow Publishing förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Blendow Publishing kan även komma att utöka sitt utbud av Tjänster.

Begrepp och definitioner har samma betydelse som i Villkoren om inget annat anges.

 

 1. Avtalsingående samt villkor för Tjänsterna

2.1 Parterna ingår avtal om Tjänst när Kund skriftligen eller muntligen erlagt beställning till Blendow Publishing. En beställning av Allt om Juridiks Tjänster är bindande, om inte annat har avtalats. Orderbekräftelse skickas till den e-post Kunden angett vid beställning.

2.2 Kunden accepterat villkoren för Tjänsten genom att Kunden:

 1. erlägger betalning för Tjänsten; eller
 2. påbörjar användning av Tjänsten; eller
 3. tecknar avtal med Blendow Publishing på distans (telefon/webb) för Tjänsten.

Samtliga inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan, om inte annat har avtalats.

2.3 Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Kund som upptäcker att felaktiga uppgifter har lämnats ska omedelbart underrätta Blendow Publishing om vilka uppgifter som är felaktiga och vad de ska justeras till. Begäran om rättelse ska göras via e-post till info@alltomjuridik.se.

2.4 Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan, om inte annat har avtalats.

2.5 Blendow Publishing får utan föregående varning stänga av Kund som brukar Tjänsterna i strid med Avtalet, i strid med lag eller på annat icke-ändamålsenligt sätt nyttjar Tjänsterna.

 

 1. Avtalstid och automatisk förlängning

3.1 Tjänsterna gäller, om inte annat avtalats, i tolv (12) månader efter beställning från Kund. Avtalstiden förlängs automatiskt, om inte annat avtalats. Senast två (2) månader innan avtalsperioden går ut ska Kunden informeras om att Tjänsten kommer att förlängas om Kunden inte säger upp Avtalet senast trettio (30) dagar före den aktuella avtalsperiodens slut (läs mer under 4.3).

3.2 Vid automatisk förlängning tillämpas priset för Tjänsten som gäller enligt Blendow Publishing vid var tid gällande prislista vid tidpunkten för förlängningen.

3.3 Kund som inte vill förlänga sitt Avtal måste säga upp Avtalet senast trettio (30) dagar före den aktuella avtalsperiodens slut. Uppsägning ska ske via e-post till info@alltomjuridik.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

 

 1. Särskilt om Tjänsten – Min bolagsjurist

4.1 Min bolagsjurist: innefattar (i) 50 timmars juridisk rådgivning/år, (ii) ett (1) uppstartsmöte med jurist om 20 minuter i samband med att Tjänsten aktiveras och (iii) tillgång till all digital utbildning inom Allt Om Juridiks vid var tid gällande kursutbud.

Min bolagsjurist är ett abonnemang som tecknas för en bestämd avtalsperiod och som förlängs automatiskt med samma avtalsperiod vid 12-månadersabonnemang och med 3 månader vid kortare avtalsperiod om inte Kunden säger upp Avtalet senast en (1) månad innan slutdatum för aktuell avtalsperiod.

4.2 Juridisk rådgivning

4.2.1. Kund abonnerar på Tjänsten Min bolagsjurist och har i förskott betalat för att få tillgång till juridisk rådgivning x antal timmar under en viss avtalsperiod. När Kunden kontaktar Allt om Juridiks jurister avräknas tiden, som Kundens rådgivningsärende tar, från Kundens avtalade timbank. Standard är att en Kund har en timbank på 50 timmar/år. Avräkning sker med en avrundning om varje påbörjad 15:e minut.

4.2.2. Den juridiska rådgivningen kan tillhandahållas genom rättsutredningar, över mail, via telefon eller digitala möten. Även enstaka fysiska möten kan bokas in. När Allt om Juridik arbetar med att lösa ett juridiskt problem åt Kunden, oavsett i vilken form den juridiska rådgivningen tillhandahålls, sker av avräkning mot timbanken.

4.2.3. Den juridiska rådgivningen omfattar inte en möjlighet att bli företrädd i tvister eller förhandlingar.

4.2.4. Juridiska frågeställningar placeras i kö i Allt om Juridiks ärendehanteringssystem och besvaras i tur och ordning.

4.2.5. Om Kund har sagt upp sitt Avtal och Kund önskar få ett uppdrag utfört eller en fråga besvarad av Allt om Juridisks jurister, ska uppdraget/frågan ha inkommit till Allt om Juridik senast trettio (30) dagar innan Avtalet upphör för att Kunden ska kunna förvänta sig att få hjälp. Blendow Publishing har ingen skyldighet att fortsätta arbeta med Kunds ärende efter det att Avtalet har upphört.

4.2.6. Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka uppdrag eller besvara frågeställningar som skulle innebära att Blendow Publishing medverkar till brott, agerar jävigt, agerar i strid med lag och andra föreskrifter, agerar i strid med allmänt hållna etiska och moraliska normer, faller utanför personalens kompetensområden, är ett uppdrag som kräver expertis eller annan liknande situation.

 

 1. Särskilt om Min bolagsjurist Mini:

5.1 Min bolagsjurist mini: innefattar (i) fem (5) timmars juridisk rådgivning och (ii) tillgång till all digital utbildning inom Allt om Juridiks vid var tid gällande kursutbud.

Min bolagsjurist mini är en tjänst som erbjuds under tre (3) månader efter beställning från Kund. Tjänsten avslutas automatiskt vid avtalsperiodens slut.

5.2 Juridisk rådgivning

5.2.1. Kund har köpt Tjänsten Min bolagsjurist mini och har i förskott betalat för att få tillgång till juridisk rådgivning om fem (5) timmar under en viss avtalsperiod. När Kunden kontaktar Allt om Juridiks jurister avräknas tiden, som Kundens rådgivningsärende tar, från Kundens timbank. Avräkning sker med en avrundning om varje påbörjad 15:e minut.

5.2.2. Den juridiska rådgivningen kan tillhandahållas genom rättsutredningar, över mail, via telefon eller digitala möten. Även enstaka fysiska möten kan bokas in. När Allt om Juridik arbetar med att lösa ett juridiskt problem åt Kunden, oavsett i vilken form den juridiska rådgivningen tillhandahålls, sker avräkning mot timbanken.

5.2.3. Den juridiska rådgivningen omfattar inte en möjlighet att bli företrädd i tvister eller förhandlingar.

5.2.4. Juridiska frågeställningar placeras i kö i Allt om Juridiks ärendehanteringssystem och besvaras i tur och ordning.

5.2.5 Om Kund önskar få ett uppdrag utfört eller en fråga besvarad av Allt om Juridiks jurister ska uppdraget/frågan ha inkommit till Allt om Juridik senast trettio (30) dagar innan Avtalet upphör för att Kunden ska kunna förvänta sig att få hjälp. Blendow Publishing har ingen skyldighet att fortsätta arbeta med Kunds ärende efter det att Avtalet har upphört.

5.2.6. Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka uppdrag eller besvara frågeställningar som skulle innebära att Blendow Publishing medverkar till brott, agerar jävigt, agerar i strid med lag och andra föreskrifter, agerar i strid med allmänt hållna etiska och moraliska normer, faller utanför personalens kompetensområden, är ett uppdrag som kräver expertis eller annan liknande situation.

 

 1. Särskilt om Starta företag-hjälpen

6.1 Starta företag-hjälpen: innefattar (i) ett (1) inledande och ett (1) avslutande möte med en jurist, (ii) två (2) timmars juridisk rådgivning; inklusive det inledande och det avslutande mötet, (iii) användbara avtalsmallar och (iiii) fem (5) digitala kurser som riktar sig till nyföretagare.

Starta företag-hjälpen är en tjänst som erbjuds under tre (3) månader efter beställning från Kund. Tjänsten avslutas automatiskt vid avtalsperiodens slut.

6.2 Juridisk rådgivning

6.2.1. Kund har köpt Tjänsten Starta företag-hjälpen och har i förskott betalat för att få tillgång till juridisk rådgivning om totalt två (2) timmar under en viss avtalsperiod. När Kunden kontaktar Allt om Juridiks jurister avräknas tiden, som Kundens rådgivningsärende tar, från Kundens timbank. Avräkning sker med en avrundning om varje påbörjad 15:e minut.

6.2.2. Den juridiska rådgivningen kan tillhandahållas över mail, via telefon eller digitala möten. När Allt om Juridik arbetar med att svara på frågor åt Kunden, oavsett i vilken form frågorna besvaras, sker avräkning mot timbanken.

6.2.3. Den juridiska rådgivningen ska avse frågor som rör hur man startar ett företag. För allmän juridisk rådgivning får Kunden teckna tjänsten Min bolagsjurist eller Min bolagsjurist mini. Den juridiska rådgivningen omfattar inte heller en möjlighet att bli företrädd i tvister eller förhandlingar.

6.2.4. Juridiska frågeställningar placeras i kö i Allt om Juridiks ärendehanteringssystem och besvaras i tur och ordning.

6.2.5 Kunden måste nyttja sin rådgivningstid och sina möten inom avtalstiden. Blendow Publishing har ingen skyldighet att fortsätta arbeta med Kunds ärende efter det att Avtalet har upphört.

6.2.6. Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka uppdrag eller besvara frågeställningar som skulle innebära att Blendow Publishing medverkar till brott, agerar jävigt, agerar i strid med lag och andra föreskrifter, agerar i strid med allmänt hållna etiska och moraliska normer, faller utanför personalens kompetensområden, är ett uppdrag som kräver expertis eller annan liknande situation.

 

 1. Särskilt om Digital utbildning

7.1 Vid köp av paketet Digital utbildning eller vid var tid gällande utbildningspaket strävar Blendow Publishing efter att skicka ut inloggningsuppgifter för tillgång till E-kurserna inom 24 timmar. Blendow Publishing förbehåller sig dock rätten att skicka ut inloggningsuppgifterna efter längre tid vid hög arbetsbelastning, dock högst inom (1) en vecka.

7.2 Digital utbildning gäller, om inte annat avtalats, i tolv (12) månader efter beställning från Kund och förlängs automatiskt, om inte annat avtalats, med ytterligare tolv (12) månader vid avtalstidens utgång.

7.3 Vid automatisk förlängning tillämpas vid var tid gällande prissättning, om inte annat avtalats. Nylanserade digitala E-kurser för den kommande avtalsperioden ingår i paketet utan extra kostnad.

7.4 Kund som inte vill förlänga Digital utbildning måste säga upp tjänsten senast trettio (30) dagar före den aktuella avtalsperiodens slut. Uppsägning ska ske via e-post till info@alltomjuridik.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. I det fallet att Kund ej önskar automatisk förlängning har Kund möjlighet att direkt vid beställning avaktivera automatisk förlängning via Ordernoteringar/Anteckningar i Beställningsformuläret/Kassan.

 

 1. Särskilt om Processbyrån

8.1. Tjänsten Processbyrån innebär att Kunden får hjälp av Allt om Juridiks jurister som företräder Kunden inför en motpart och tillvaratar Kundens intressen.

8.2. Kunden ingår ett avtal med Blendow Publishing och anlitar inte en specifik jurist. Blendow Publishing kommer att tillhandahålla Kunden den jurist som är bäst lämpad för uppdraget och i det fall jurister har förhinder, kan annan lämplig kollega komma att utföra uppdraget. Syftet är att Kund som anlitat processbyrån alltid ska få fackmannamässig hjälp inom det uppdrag Parterna har kommit överens om, vilket kan innebära att flera jurister arbetar i ärendet om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets komplexitet, juristernas arbetsscheman, eventuella ledigheter och liknande.

8.3. För att anlita Processbyrån lämnar Kunden en förfrågan om att erhålla Allt om Juridiks hjälp i ett ärende som inkluderar att Allt om Juridik ska företräda Kunden. Allt om Juridik har rätt att neka sådana förfrågningar. Processbyrån företräder endast företag.

8.4. Processbyråns tjänster tillhandahålls på löpande räkning enligt vid var tid gällande prislista. Processbyrån kan anlitas av företag som är Kunder hos Allt om Juridik eller av företag som inte är det. Företag som är Kunder hos Allt om Juridik får alltid rabatt på Processbyråns timtaxa.

8.5. Debitering sker för varje nödvändig åtgärd i ärendet. Tiden avrundas uppåt för varje arbetad kvart. Vilka åtgärder som vidtagits i ärendet preciseras på Kundens faktura.

8.6. Vid anlitande av Processbyrån betalar Kunden inledningsvis en förskottsfaktura som är upprättad a conto. Därefter arbetade timmar räknas av från a conto-fakturan och Processbyrån beviljar Kunder som huvudregel maximalt en kredit på 3 000 kr exkl. moms fram till dess att nästa a conto-faktura skickas.

8.7. Om uppdragets karaktär är sådant att det kan omfattas av Kundens rättsskyddsmoment i Kundens företagsförsäkring, kommer Processbyrån att upplysa om detta och kräva in erforderliga uppgifter från Kunden för att kunna ansöka om rättsskydd från Kundens företagsförsäkring. Det innebär att Kundens försäkringsbolag, i det fall försäkringsbolaget godkänner ärendet som ett skadefall som ryms inom försäkringen, kan stå för kostnader hos Processbyrån i enlighet med försäkringsgivarens försäkringsvillkor. Alla kostnader hos Processbyrån som försäkringsgivaren inte ersätter måste Kunden betala till Blendow Publishing.

8.8. För att Processbyrån ska kunna utföra uppdraget krävs att Kunden ger Allt om Juridiks jurister fullmakt att företräda Kunden. Processbyrån tillhandahåller mallar för detta och kommer att gå igenom fullmaktens innebörd för Kunden.

8.9. Processbyrån tillhandahåller ett klientmedelskonto för att hålla Blendow Publishings medel skilda från Kundens.

8.10. När Processbyrån har åtagit sig ett uppdrag som ombud kommer Processbyrån att tillvarata Kundens rättsliga intressen utifrån den information som Kunden har lämnat. Kunden ansvarar för att information som lämnas är sanningsenlig och att en hantering av informationen inte strider mot lag. Processbyrån utlovar aldrig att leverera ett visst resultat, utan kommer att fackmannamässigt arbeta för att Kundens rättsliga intressen blir tillgodosedda.

8.11. Processbyrån har rätt att omedelbart säga upp och frånträda ett uppdrag i det fall det är troligt att Kunden inte kommer att betala för Processbyråns tjänster, en fortsatt befattning med ärendet kan utgöra brott, Parterna har uppenbara samarbetssvårigheter eller det föreligger en jävig situation varvid Allt om Juridik av fackmannamässig ska avsäga sig uppdraget.

 

 1. Särskilt om Prio

9.1. Tjänsten Prio är en expresstjänst där Min bolagsjurist-kunder  mot ett fast pris kan köpa juridisk rådgivning för att få ett ärende klart till en överenskommen deadline.

9.2. Allt om Juridik har rätt att neka en Kunds beställning av Prio.

9.3. Prio tillhandahålls till ett fast pris enligt vid var tid gällande prislista. Allt om Juridik kan kräva förskottsbetalning av det överenskomna fasta priset där betalning ska ha inkommit till Blendow Publishing innan Allt om Juridiks jurister börjar arbeta med aktuellt ärende.

9.4. Allt om Juridiks jurister arbetar helgfria vardagar 8-17 och har telefontid mellan 9-16, vilket gäller även vid köp av Prio. För att överenskommen deadline ska kunna hållas krävs att Kunden samarbetar med Allt om Juridiks jurister och lämnar den information som efterfrågas inom den angivna tiden.

 

 1. Pris och betalning

10.1 Priset för respektive Tjänst framgår av orderbekräftelsen som skickas till Kunden efter genomförd beställning. Priserna som anges är alltid exklusive moms.

10.2 Om Kunden avser anmärka på en faktura ska detta ske utan dröjsmål från det att denne mottog fakturan.

10.3 Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor, dröjsmålsränta om 9,5% samt avgift för betalningspåminnelse i enlighet med lag om (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Blendow Publishing har även rätt att kräva Kunden på ersättning för upprättande av kravbrev, amorteringsplan och förseningsersättning i enlighet med reglerna i nyss nämnda lag.

10.4 Om Kunden är i dröjsmål med betalning har Blendow Publishing rätt att hålla inne tillhandahållandet av Tjänsterna till dess att det förfallna beloppet betalats till fullo. Vid innehållande av Tjänsterna på grund av Kundens försenade eller uteblivna betalning äger inte Kunden rätt till återbetalning av redan erlagd betalning eller kompensation för den period som Tjänster inte har tillhandahållits.

10.5 Kunden äger inte rätt att innehålla betalning av en faktura mot bakgrund av kvittningsanspråk, genkäromål eller krav på prisavdrag.

 

 1. Ändring av Köpvillkor

11.1 Blendow Publishing förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan Kundens eller Användarens godkännande. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter förändringar av villkoren godkänner Kunden ändringarna. I förhållande till befintliga Kunder träder ändring i kraft en (1) vecka efter ändrings införande. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter denna tidsfrist godkänner befintlig Kund ändringarna. Ändringar meddelas befintlig Kund via Tjänstens hemsida.

11.2 Vid var tid gällande Köpvillkor återfinns Allt om Juridiks hemsida.

 

 1. Övriga villkor

12.1 Dessa Köpvillkor utgör en del av Avtalet på vilka även de Allmänna villkoren som gäller för användning av alla Tjänster tillhandahållna av Blendow Publishing.