Köpvillkor

Gällande fr.o.m. [2018-04-25] och tills vidare.

1. Allmänt

1.1
Allt om Juridik är en del av Blendow Publishing AB (556954-9628) (”Blendow Publishing”). Nedanstående villkor gäller mellan ”Kund” och Blendow Publishing vid användning av eller anslutning till Allt om Juridiks ”Tjänster”.

1.2
Definitioner
Kund: Användare av Allt om Juridiks betaltjänster.

Webbplatsen: www.bgplay.se

Tjänster:

  • Företagsavtal: Juridisk supporttjänst.
  • E-Learning: Digitala kurser.
  • Avtalsmallar: Juridiska hjälpmedel för företag.

1.3
Blendow Publishing förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna.

2. Allmänna villkor vid köp av betaltjänst

2.1
En beställning av Allt om Juridiks Tjänster är bindande, om inte annat har avtalats.

2.2
Rätten att utnyttja tjänsten gäller i tolv månader efter beställning om inte annat har avtalats.

2.3
Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

2.4
Blendow Publishing får utan föregående varning stänga av Kund som brukar Tjänsterna i strid med dessa villkor.

3. Särskilt om Företagsavtal

3.1
Tjänsten Företagsavtal består av vägledning i juridiska frågor. Alla frågor besvaras skriftligen om inte annat överenskommits. Tjänsten infattar inte en möjlighet att bli företrädd i tvister. Allt om Juridik upprättar inte skräddarsydda avtal åt Kunder.

3.2
Allt om Juridik strävar efter att besvara juridiska frågeställningar inom tre arbetsdagar från att frågan inkommit. Allt om Juridik förbehåller sig dock rätten att svara efter längre tid vid hög arbetsbelastning eller om frågan är omfattande eller av komplex art.

3.3
Innan de första tolv månaderna löpt ut kommer Användare att bli kontaktad med ett erbjudande om att förlänga Företagsavtalet. År två och framåt kommer tjänsten, om inte annat avtalats, förlängas automatiskt med en löpande tolv-månaders period, om inte Användaren aktivt säger upp avtalet. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

3.4
Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början det för Företagsavtalet ordinarie priset. Om prishöjningen innebär att priset höjts med mer än tjugo (20) procent jämfört med tidigare avtalsperiod ska Användaren särskilt informeras därom.

3.5
Uppsägning av Företagsavtal måste ske genom att Användare meddelar Allt om Juridik detta senast 30 dagar innan den innevarande abonnemangsperiodens utgång. Uppsägning ska ske via e-post till info@alltomjuridik.se eller med rekommenderat brev.

4. Särskilt om E-Learningkurser

4.1
Vid köp av E-Learningkurs strävar Blendow Publishing efter att skicka ut inloggningsuppgifter för tillgång till E-kursen inom 48 timmar. Blendow Publishing förbehåller sig dock rätten att skicka ut inloggningsuppgifterna efter längre tid vid hög arbetsbelastning, dock högst en vecka.

5. Pris och betalning

5.1
Priset för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen som skickas till Kunden efter genomförd beställning. Priserna som anges är alltid exklusive moms.

5.2
Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%.

6. Ansvarsbegränsning

6.1
Informationen som förmedlas genom Tjänsterna är av allmän karaktär och Allt om Juridik ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund. Allt om Juridik arbetar aktivt för att de uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Information som förmedlas av Allt om Juridik förmedlas utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

6.2
Blendow Publishing ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Allt om Juridik – till exempel, men inte uttömmande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Publishing. Kund som agerar utifrån information tillhandahållen av Allt om Juridik gör det på egen risk. Blendow Publishing åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidit av eller som riktats mot Kund till följd av omständigheter som kan härledas till Allt om Juridik eller Blendow Publishing.

7. Ändring av Köpevillkor

7.1
Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare. Blendow Publishing förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod ändra villkoren utan föregående godkännande från Kunden. Detta kan komma att ske vid t.ex. lagändringar.

8. Personuppgiftshantering

8.1
I och med att du använder våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetsskyddspolicy.

8.2
Allt om Juridik använder så kallade cookies på sina webbplatser (alltomjuridik.se samt bgplay.se). Genom att använda den aktuella webbplatsen anses Kund ha samtyckt till användandet av cookies. Om du som Kund inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

9. Övriga villkor

9.1
Dessa Köpevillkor kompletteras av de Allmänna villkor som gäller för användning av alla Tjänster tillhandahållna av Blendow Publishing.

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer