fbpx
 

Köpvillkor

Gällande fr.o.m. [2021-08-25] och tills vidare.

 1. Allmänt

Nedanstående villkor gäller mellan Kund och Blendow Publishing vid användning av eller anslutning till Tjänster för vilka betalning erläggs.

Blendow Publishing förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Blendow Publishing kan även komma att utöka sitt utbud av Tjänster.

Begrepp och definitioner har samma betydelse som i de Allmänna Villkoren om inget annat anges.

 

 1. Avtalsingående samt villkor för Tjänsterna

2.1 Parterna ingår avtal om Tjänst när Kund skriftligen eller muntligen erlagt beställning till Blendow Publishing. En beställning av Allt om Juridiks Tjänster är bindande, om inte annat har avtalats. Orderbekräftelse skickas till den e-post Kunden angett vid beställning.

2.2 Kunden accepterat villkoren för Tjänsten genom att Kunden:

 • a. erlägger betalning för Tjänsten; eller
 • b. påbörjar användning av Tjänsten; eller
 • c. tecknar avtal med Blendow Publishing på distans (telefon/webb) för Tjänsten.

Samtliga inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan, om inte annat har avtalats.

2.3 Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Kund som upptäcker att felaktiga uppgifter har lämnats ska omedelbart underrätta Blendow Publishing om vilka uppgifter som är felaktiga och vad de ska justeras till. Begäran om rättelse ska göras via e-post till info@alltomjuridik.se.

2.4 Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan, om inte annat har avtalats.

2.5 Blendow Publishing får utan föregående varning stänga av Kund som brukar Tjänsterna i strid med Avtalet, i strid med lag eller på annat icke-ändamålsenligt sätt nyttjar Tjänsterna.

 

 1. Särskilt om Tjänsten – Inoma

3.1 Inoma: innefattar (i) 40 timmars juridisk rådgivning/år alternativt 10 timmar/kvartal, (ii) ett (1) uppstartsmöte med jurist om 25 minuter i samband med att Tjänsten aktiveras, (iii) möjlighet till 40 min långa månatliga digitala möten med jurist och (iv) tillgång till samtliga E-Learningkurser som Allt om Juridik har i sitt var tid gällande kursutbud.

Inoma är ett abonnemang som tecknas för bestämd avtalsperiod och som förlängs automatiskt med samma avtalsperiod om inte Kunden säger upp Avtalet senast en (1) månad innan slutdatum för aktuell avtalsperiod.

3.2 Juridisk rådgivning

3.2.1. Kund abonnerar på Tjänsten Inoma och har i förskott betalat för att få tillgång till juridisk rådgivning x antal timmar under en viss avtalsperiod. När Kunden kontaktar Allt om Juridiks jurister avräknas tiden, som Kundens rådgivningsärende tar, från Kundens avtalade timbank. Standard är att en Kund har en timbank på 40 timmar/år alternativt 10 timmar/kvartal. Avräkning sker med en avrundning om varje påbörjad 15:e minut.

3.2.2. Utöver den juridisk rådgivningen som sker inom ramen för timbanken har Kunden rätt till (i) ett (1) uppstartsmöte med jurist om 25 minuter i samband med att Tjänsten aktiveras och (ii) möjlighet till 40 min långa månatliga digitala möten med jurist. Vid dessa tillfällen sker ingen avräkning mot timbanken.

3.2.3. Den juridiska rådgivningen omfattar inte en möjlighet att bli företrädd i tvister eller förhandlingar.

3.2.4. Blendow Publishing strävar efter att besvara juridiska frågeställningar inom fem (5) arbetsdagar från att frågan inkommit till Allt om Juridiks legal support. Allt om Juridik förbehåller sig dock rätten att svara efter längre tid vid hög arbetsbelastning eller om frågan är omfattande eller av komplex art.

3.2.5. Om Kund har sagt upp sitt Avtal och Kund önskar få ett uppdrag utfört eller en fråga besvarad av Allt om Juridiks jurister, ska uppdraget/frågan ha inkommit till Allt om Juridik senast trettio (30) dagar innan Avtalet upphör för att Kunden ska kunna förvänta sig att få hjälp. Blendow Publishing har ingen skyldighet att fortsätta arbeta med Kunds ärende efter det att Avtalet har upphört.

3.2.6. Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka uppdrag eller besvara frågeställningar som skulle innebära att Blendow Publishing medverkar till brott, agerar jävigt, agerar i strid med lag och andra föreskrifter, agerar i strid med allmänt hållna etiska och moraliska normer, faller utanför personalens kompetensområden, är ett uppdrag som kräver expertis eller annan liknande situation.

3.3 Månadsmöten

Kund har rätt till ett (1) månadsmöte med jurist per månad under avtalstiden med undantag för första månaden då månadsmötet ersätts av ett inledande uppstartsmöte med jurist.

Kunden och Blendow Publishing kommer gemensamt överens om tid för nästa månadsmöte senast vid genomförandet av ett månadsmöte, dock förbehåller sig Blendow Publishing rätten att justera tid för månadsmötet vid behov samt utse lämplig personal med anledning av respektive jurists tillgänglighet samt kompetens. Kund äger inte rätt byta tid för inbokat möte om inte särskilda skäl föreligger, vilket är upp till Blendow Publishing att ensidigt avgöra. Ett avbokat möte från Kunds sida kan således inte tas igen vid senare tillfälle.

 

 1. Särskilt om Tjänsten – Företagsavtal

4.1. Tjänsten Företagsavtal finns i två nivåer: (i) ”Start” och (ii) ”Premium”. Genom Företagsavtalet får Kunden tillgång till Allt om Juridiks bolagsjurister på distans. Över internet eller telefon hjälper Allt om Juridiks jurister Kunderna med juridiska problem, upprättar och granskar avtal, skriver juridiska dokument och lämnar råd och tips inför olika juridiska processer.

4.2. Nivån Start lämpar sig för Kunder som är osäkra på i hur stor omfattning de kan behöva juridisk hjälp. Nivån Premium lämpar sig för Kunder med ett större juridiskt behov.

4.3. Företagsavtalet är en abonnemangstjänst som tecknas för en bestämd avtalsperiod på tolv (12) månader och som förlängs automatiskt med samma avtalsperiod om inte Kunden säger upp Avtalet senast en (1) månad innan slutdatum för aktuell avtalsperiod.

4.4. Företagsavtal Start: innefattar (i) juridisk hjälp i fem (5) ärenden, vilket motsvarar femton (15) timmars arbete med avtalsskrivning, avtalsgranskning eller liknande och (ii) juridisk telefonrådgivning.

4.5. Företagsavtal Premium: innefattar (i) juridisk hjälp i femton (15) ärenden, vilket motsvarar fyrtio (40) timmars arbete med avtalsskrivning, avtalsgranskning eller liknande och (ii) juridisk telefonrådgivning.

4.6 Juridisk (i) ärendehantering och (ii) telefonrådgivning

4.6.1. Kund abonnerar på Företagsavtal och har i förskott betalat för att få tillgång till (i) juridisk ärendehantering och (ii) juridisk telefonrådgivning under en bestämd avtalsperiod om tolv (12) månader.

4.6.2. Kunden kan kontakta Allt om Juridiks jurister via mail eller telefon. När Kunden hör av sig avgör Allt om Juridiks jurister om den juridiska frågan är så omfattande att den kräver utredning eller om frågan kan lösas direkt över ett telefonsamtal. Om en juridisk fråga kan lösas på några minuter genom ett telefonsamtal kategoriseras den juridiska rådgivningen som (ii) telefonrådgivning.

Om Kundens fråga kräver utredning, avtalsgranskning, skrivande av avtal eller liknande är Kundens fråga att kategorisera som (i) ärendehantering. Vid ärendehantering avräknas tiden som Kundens ärende tar, från Kundens avtalade timbank: vilket är femton (15) timmar för Start och fyrtio (40) timmar för Premium. Avräkning sker med en avrundning om varje påbörjad 15:e minut.

4.6.3. Den juridiska hjälpen omfattar inte en möjlighet att bli företrädd i tvister eller förhandlingar.

4.6.4. Blendow Publishing strävar efter att besvara juridiska frågeställningar inom fem (5) arbetsdagar från att frågan inkommit till Allt om Juridiks legal support. Allt om Juridik förbehåller sig dock rätten att svara efter längre tid vid hög arbetsbelastning eller om frågan är omfattande eller av komplex art.

4.6.5. Om Kund har sagt upp sitt Avtal och Kund önskar få ett uppdrag utfört eller en fråga besvarad av Allt om Juridiks jurister, ska uppdraget/frågan ha inkommit till Allt om Juridik senast trettio (30) dagar innan Avtalet upphör för att Kunden ska kunna förvänta sig att få hjälp. Blendow Publishing har ingen skyldighet att fortsätta arbeta med Kunds ärende efter det att Avtalet har upphört.

4.6.6. Blendow Publishing förbehåller sig rätten att neka uppdrag eller besvara frågeställningar som skulle innebära att Blendow Publishing medverkar till brott, agerar jävigt, agerar i strid med lag och andra föreskrifter, agerar i strid med allmänt hållna etiska och moraliska normer, faller utanför personalens kompetensområden, är ett uppdrag som kräver expertis eller annan liknande situation.

 

 1. Särskilt om E-Learningkurser

5.1 Vid köp av separata E-Learningkurser eller vid var tid gällande utbildningspaket strävar Blendow Publishing efter att skicka ut inloggningsuppgifter för tillgång till E-Learningkurserna inom 24 timmar. Blendow Publishing förbehåller sig dock rätten att skicka ut inloggningsuppgifterna efter längre tid vid hög arbetsbelastning, dock högst inom (1) en vecka.

5.2 Utbildningspaket av E-Learning gäller, om inte annat avtalats, i tolv (12) månader efter beställning från Kund. Ett utbildningspaket förlängs automatiskt, om inte annat avtalats, med ytterligare tolv (12) månader vid avtalstidens utgång.

5.3 Vid automatisk förlängning för ett utbildningspaket tillämpas samma prissättning som vid föregående avtalsperiod, om inte annat avtalats. Nylanserade E-Learningkurser för den kommande avtalsperioden ingår i utbildningspaketet utan extra kostnad.

5.4 Kund som inte vill förlänga ett utbildningspaket måste säga upp utbildningspaketet senast trettio (30) dagar före den aktuella avtalsperiodens slut. Uppsägning ska ske via e-post till info@alltomjuridik.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. I det fallet att Kund ej önskar automatisk förlängning har Kund möjlighet att direkt vid beställning avaktivera automatisk förlängning via Ordernoteringar/Anteckningar i Beställningsformuläret/Kassan.

 

 1. Inoma och Företagsavtal: Avtalstid och automatisk förlängning

6.1 Tjänsterna gäller, om inte annat avtalats, i tolv (12) månader efter beställning från Kund. Avtalstiden förlängs automatiskt, om inte annat avtalats, med ytterligare tolv (12) månader vid avtalstidens utgång.

6.2 Vid automatisk förlängning tillämpas priset för Tjänsten som gäller enligt Blendow Publishing vid var tid gällande prislista vid tidpunkten för förlängningen.

6.3 Kund som inte vill förlänga sitt Avtal måste säga upp Avtalet senast trettio (30) dagar före den aktuella avtalsperiodens slut. Uppsägning ska ske via e-post till info@alltomjuridik.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

 

 1. Pris och betalning

7.1 Priset för respektive Tjänst framgår av orderbekräftelsen som skickas till Kunden efter genomförd beställning. Priserna som anges är alltid exklusive moms.

7.2 Om Kunden avser anmärka på en faktura ska detta ske utan dröjsmål från det att denne mottog fakturan.

7.3 Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor, dröjsmålsränta om 9,5% samt avgift för betalningspåminnelse i enlighet med lag om (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Blendow Publishing har även rätt att kräva Kunden på ersättning för upprättande av kravbrev, amorteringsplan och förseningsersättning i enlighet med reglerna i nyss nämnda lag.

7.4 Om Kunden är i dröjsmål med betalning har Blendow Publishing rätt att hålla inne tillhandahållandet av Tjänsterna till dess att det förfallna beloppet betalats till fullo. Vid innehållande av Tjänsterna på grund av Kundens försenade eller uteblivna betalning äger inte Kunden rätt till återbetalning av redan erlagd betalning eller kompensation för den period som Tjänster inte har tillhandahållits.

7.5 Kunden äger inte rätt att innehålla betalning av en faktura mot bakgrund av kvittningsanspråk, genkäromål eller krav på prisavdrag.

 

 1. Ändring av Köpvillkor

8.1 Blendow Publishing förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan Kundens eller Användarens godkännande. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter förändringar av villkoren godkänner Kunden ändringarna. I förhållande till befintliga Kunder träder ändring i kraft en (1) vecka efter ändrings införande. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter denna tidsfrist godkänner befintlig Kund ändringarna. Ändringar meddelas befintlig Kund via Tjänstens hemsida.

8.2  Vid var tid gällande Köpvillkor återfinns Allt om Juridiks hemsida.

 

 1. Övriga villkor

9.1 Dessa Köpvillkor utgör en del av Avtalet på vilka även de Allmänna Villkoren som gäller för användning av alla Tjänster tillhandahållna av Blendow Publishing.