21 april, 2015

Kronofogden tog bil – påstådda ägaren får inte tillbaka den

Efter en utmätning försökte en man väckta talan om att få tillbaka sin påstådda veteranbil, som Kronofogden tagit för att täcka ett företags skulder. Efter domstolsbeslut står utmätningen fast – mannen kunde inte bevisa att han var ägare.

Kronofogdemyndigheten, KFM, utmätte i september 2012 en veteranbil hos ett företag med skatteskulder. En man som hävdade att han ägde bilen väckte talan mot staten genom Skatteverket och företaget angående äganderätten till bilen. Bilen stod vid utmätningen förvarad på en industrifastighet som tillhörde företaget.

Nacka tingsrätt konstaterade att företaget varit i besittning av bilen och därför enligt utsökningsbalken presumerades vara ägare till den. Mannen kunde styrka att han förvärvat bilen år 2007 och att han stod som registrerad ägare av bilen. Detta ensamt kunde dock enligt tingsrätten inte bryta presumtionen om företagets äganderätt. Mannen hade inte heller visat på vilken grund företaget skulle ha haft bilen i sin besittning utan att äga den. Tingsrätten ansåg därför att mannen inte fullt ut hade styrkt äganderätten till bilen och ogillade därmed hans talan.

Efter mannens överklagande konstaterar nu hovrätten, i likhet med underinstansen, att det ankommer på mannen att styrka att veteranbilen tillhör honom. Trots att det är ostridigt att mannen förvärvat bilen anser hovrätten att mannen inte kunnat visa varför företaget hade bilen i sin besittning och inte heller styrkt att bilen tillhör honom. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I Sverige tillämpas traditionsprincipen vid innehav av lösöre, vilket innebär att den som innehar lösöret presumeras vara ägare till den. På samma sätt innebär detta att du inte är garanterad ägare till något innan du innehar det i din besittning.
  • Istället för traditionsprincipen kan avtalsprincipen tillämpas, vilket innebär att äganderätten övergår vid ett avtals ingående. Just nu diskuteras inom rättsväsendet om vi ska övergå till avtalsprincipen vid lösöresköp. Än så länge är det dock traditionsprincipen som tillämpas. Detta rör dessutom utmätning, där traditionsprincipen gäller.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sara Hovi/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87