10 oktober, 2014

Tingsrätten avvisar grupptalan om Lexbase

Tingsrätten avvisar den grupptalan som i våras lämnades in mot svenska staten angående internettjänsten Lexbase. Orsaken är att tingsrätten anser att föreningen ”Reclaimjustice vs Sverige” saknar rätt att föra talan i saken.

I slutet av januari i år lanserades internettjänsten Lexbase där privatpersoner kunde söka efter och ladda ner domar via namn, personnummer eller geografisk placering.

Föreningen ”Reclaimjustice vs. Sverige” stämde den svenska staten i en så kallad grupptalan vid Nacka tingsrätt och hävdade att staten inte hade tillvaratagit en stor mängd privatpersoners rättigheter. Man krävde därför skadestånd för kränkning av artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen.

Sedan grupptalan hade lämnats in till tingsrätten förelades föreningen att komplettera sin ansökan varvid föreningen slutligen valde att väcka en så kallad organisationstalan.

Tingsrätten har nu beslutat att avvisa föreningens talan helt.

Tingsrätten pekar på de särskilda bestämmelser för grupptalan som finns i lagen och konstaterar att det av ”Reclaimjustice vs. Sveriges” stadgar framgår att föreningens syfte är att tillvarata ”enskildas rätt mot Sverige avseende kränkningar och förtal förorsakade av internetsiten Lexbase”.

Detta, konstaterar tingsrätten, överensstämmer i och för sig med det som avses med den inlämnade talan. Däremot är det inte fråga om en sådan förening som avses i det aktuella lagrummet om grupptalan. Följaktligen saknar föreningen talerätt.

Justitiekanslern fick i början av året in ett stort antal anmälningar från personer som ansåg sig förtalade och kränkta av Lexbase.  I slutet av mars meddelade dock JK att man inte kommer att utreda Lexbase med motiveringen att det inte finns något allmänintresse i att driva ett allmänt åtal mot sajten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att denna talan avslogs innebär inte att de enskilda privatpersonerna som var medlemmar i föreningen inte har rätt till att väcka talan på nytt och få rätt till ersättning på så sätt.

 

Foto: TT

Stefan Wahlberg/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se