Tidigare dom påverkar pågående tvist

En man och en kvinna drev tillsammans ett restaurangbolag. Mannen var styrelseledamot och VD, medan kvinnan var styrelseledamot och ordförande. De var också de enda styrelseledamöterna. Bolagets firma tecknades dels av styrelsen, dels av firmatecknarna var för sig.

I november 2009 förpliktade tingsrätten bolaget att betala drygt 100 000 kronor till en juristfirma avseende fordringar för utfört arbete. Bolaget försattes dock i konkurs i december samma år och juristfirman yrkade därför att tingsrätten skulle förplikta mannen att solidariskt med bolaget betala beloppet till firman.

Mannen bestred yrkandet och invände att det var kvinnan som hade gett uppdraget till juristfirman och att hon inte varit behörig göra detta för bolagets räkning.

Södertörns tingsrätt, som ansåg att den lagakraftvunna domen mot bolaget endast hade bevisverkan vid prövningen av anspråket, konstaterade att någon inskränkning i kvinnans firmateckningsrätt inte hade funnits och att hon därför varit behörig att ingå avtalet. Trots detta var det enligt tingsrätten först om firmatecknaren innehaft en befattning som medförde rätt att handla med utomstående eller om det funnits ett uppdrag från styrelsen att företa en viss rättshandling som hon fick företräda bolaget.

Enligt tingsrätten var det utrett att kvinnan inte hade tagit aktiv del i bolagets verksamhet. Hon hade således inte haft befogenhet att ingå avtalet. Enligt tingsrätten måste dessutom juristfirman, när den fick uppdraget, relativt omgående ha förstått att det rådde motsättningar mellan mannen och kvinnan.

Mot bakgrund av bland annat detta hade juristfirman varit i ond tro om att kvinnan saknade uppdrag från styrelsen. Juristfirmans talan avslogs därför.

Svea hovrätt fastställde sedermera tingsrättens dom.

Högsta domstolen, HD, meddelade efter överklagande från juristfirman prövningstillstånd i frågan om vilken betydelse den lagakraftvunna domen från november 2009 har när det gäller mannens medansvar för bolagets förpliktelse gentemot juristfirman.

HD anför nu att utgångspunkten är att den lagakraftvunna domen mot bolaget är bindande vid prövningen av mannens medansvar för bolagets förpliktelse gentemot juristfirman. Domen har alltså inte, som tingsrätten och hovrätten funnit, enbart bevisverkan. Det finns därmed enligt HD skäl att bevilja prövningstillstånd rörande målet i övrigt.

Målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Den frågan som HD prövade i det här fallet var om en lagakraftvunnen dom (alltså en dom i ett annat fall som vunnit laga kraft) som har koppling till ett bolag kan påverka något i det nuvarande målet, och inte bara kan ha bevisverkan.
 • En genomgående regel i det svenska rättsväsendet är att en lagakraftvunnen dom inte kan tas upp igen i ett nytt mål. Denna princip kallas res judicata, och går alltså ut på att en sak som redan dömts i ett fall inte ska tas upp till prövning.
 • I det här fallet konstaterade HD att då den tidigare domen påverkade bolaget var den även att beakta i det nuvarande målet. I och med det hade den äldre domen inte bara bevisverkan, den ska även tas hänsyn till under bedömningen av det föreliggande målet.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Eva Clasö/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

ES_130x87

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*