8 augusti, 2019

Tappande anbudsgivare får inte ut det vinnande anbudet efter upphandling

Efter ett tilldelningsbeslut vid en upphandling begärde en tappande anbudsgivare ut det vinnande anbudet. Kommunalförbundet som genomförde upphandlingen beslutade att endast lämna ut vissa av handlingarna, och detta i maskerat skick. Kammarrätten slår nu fast att sekretesskäl finns, och att kommunalförbundet därmed inte ska lämna ut resten av de aktuella handlingarna.

Ett kommunalförbund genomförde en upphandling, och efter att ha prövat de aktuella anbuden fattade kommunalförbundet ett beslut om vem som skulle tilldelas avtalet.

En av anbudsgivarna vars anbud inte valdes, begärde att få se det vinnande anbudet – detta för att den tappande anbudsgivaren ville få en bild av om något upphandlingsfel hade begåtts. Kommunalförbundet hänvisade till offentlighets- och sekretesslagen samt till en sekretessklausul i anbudet, och beslutade att inte lämna ut den vinnande anbudsgivarens CV. Kommunalförbundet lämnade sedan ut handlingar som benämndes ”Anbudsbrev” och ”Referenser” först efter att de hade maskerats.

Den tappande anbudsgivaren överklagade beslutet till kammarrätten i Sundsvall, och begärde att samtliga handlingar skulle lämnas ut. Detta eftersom det för sekretess för sådana handlingar enligt lag krävs att det finns ”särskild anledning att anta att en enskild lider skada om uppgiften röjs”, och att kommunalförbundet bara hade hänvisat till att den vinnande anbudsgivaren hade begärt sekretess.

Kammarrätten konstaterar att ett av kraven för upphandlingen var att begränsa miljöstörande utsläpp, och att anbudsgivarna därför skulle ange vilka bränslen som avsågs att användas vid en asfaltsproduktion. Den vinnande anbudsgivaren hade uppgett att det skulle vara till stor skada konkurrensmässigt om uppgifterna som begärts ut skulle komma till konkurrenternas kännedom, eftersom företagets affärsmässiga strategier då skulle kunna utläsas och utnyttjas vid framtida upphandlingar.

Domstolen finner ingen anledning att ifrågasätta den vinnande anbudsgivarens sekretesskäl avseende de begärda handlingarna, och bedömer därför att kommunalförbundets beslut var korrekt. Överklagandet avslås därför i dess helhet.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Sundsvall 1437-19

Foto: Mikael Fritzon / TT