23 mars, 2015

Markägarna i protest, staten kör över dem

Svenska Kraftnät får förundersökningstillstånd för att dra kraftledning över åtta fastigheter, trots markägarnas protester.

Svenska Kraftnät skulle planera för en dragning av luftburna elledningar. Länsstyrelsen gav Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd avseende åtta fastigheter i Oskarshamn för undersökning av lämpligaste sträckningen för en viss luftledning.Fastighetsägarna överklagade besluten till regeringen och invände bland annat att det var oacceptabelt att undersökningstillståndet omfattade hela fastigheterna.Regeringen hänvisade till expropriationslagen och anförde bland annat att om någon för expropriation vill upprätta en karta över en fastighet som någon annan äger får länsstyrelsen föreskriva att tillträde till fastigheten för sådan undersökning ska lämnas under viss tid.

Regeringen anförde vidare att Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, med stöd av förarbetena till expropriationslagen, pekat på att det inte bör uppställas några långtgående krav för att bevilja en ansökan om förundersökningstillstånd. Regeringen bedömde därför att förundersökningstillståndet avsåg ändamål som var godtagbara. Överklagandena avslogs därför.

HFD bekräftar nu, i sex olika domar, att regeringen fattat rätt beslut.

Vad innebär detta i praktiken?
  • Expropriation är ett klassiskt exempel på statens maktutövning gentemot enskilda där den s.k. proportionalitetsprincipen används. Principen innebär att staten får inskränka en medborgares rättighet (i detta fall: egendomsrätten) om detta görs med lagstöd, syftet med inskränkningen är godtagbart och att inskränkningen står i proportion till ändamålet. Ändamålet får inte helga medlen, så att säga. Hade staten rimligen kunnat använda en mindre rättighetsinskränkande åtgärd och nå samma resultat bör staten i det läget istället välja den mindre inskränkande åtgärden.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Christine Olsson/TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se