29 december, 2022

Styrelseledamot personligt ansvarig för aktiebolagets skulder

En ensam styrelseledamot i ett aktiebolag har blivit personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Styrelsen upprättade inte någon kontrollbalansräkning när det fanns skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelseledamoten har därför ansetts solidariskt betalningsansvarig.

En man (A) var ensam styrelseledamot i ett aktiebolag (Bolaget). Bolaget ingick löpande avtal med B mellan juni-augusti 2018 om att B skulle leverera vissa varor. B levererade varorna men fick inte betalt av Bolaget. Bolaget blev sedan försatt i konkurs. B väckte talan i tingsrätten och ansåg att A i egenskap av styrelseledamot i Bolaget skulle vara personligt betalningsskyldig för Bolagets skuld till B.

Tingsrätten förklarade inledningsvis följande. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om styrelsen inte upprättar och låter bolagets revisor granska en sådan kontrollbalansräkning svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består.

Gällande det nu aktuella målet konstaterade tingsrätten att det är visat att Bolaget hade en skuld till B om drygt 500 000 kr. Skulden uppkom vid olika tillfällen mellan juni och augusti 2018. Av förvaltarberättelsen som konkursförvaltaren upprättat har det framkommit att Bolagets aktiekapital var helt förbrukat den 30 juni 2018. Det fanns därför redan i juni skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kapitalbristen har medfört en skyldighet för styrelsen – dvs. A – att genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Eftersom någon kontrollbalansräkning inte upprättades har styrelsen brustit i att fullgöra skyldigheten enligt aktiebolagslagen att genast upprätta en kontrollbalansräkning.

Tingsrätten kom avslutningsvis fram till följande. A var ensam styrelseledamot vid tillfället när styrelsen hade en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning. Eftersom styrelsen inte upprättade en sådan kontrollbalansräkning så svarar A för de skulder som bolagets ådragit sig. Vidare har inte A åberopat några omständigheter till stöd för att han inte varit försumlig och av den anledningen inte ska behöva betala skulden. Sammanfattningsvis är därför A ansvarig för de skulder som Bolaget har gentemot B. B hade alltså rätt att kräva drygt 500 000 kr från A.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow