13 september, 2014

Student förlorar hyreskontrakt

En 32-årig man som hyrt ett studentrum i närheten av Stockholms universitet förlorar nu sitt hyreskontrakt. Anledningen är att han inte har tagit tillräckligt många högskolepoäng. 

Hyresvärden, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, yrkade i hyresnämnden att 32-åringens hyresavtal inte skulle förlängas efter november år 2013 och att mannen skulle åläggas att flytta.

Som grund anfördes att mannen inte hade uppfyllt kraven enligt hyresvillkoren på att ta ett visst antal högskolepoäng per termin, men även att han inte hade betalat hyran i tid samt att han hade låtit andra personer bo i studentrummet.

32-åringen motsatte sig yrkandena.

Hyresnämnden ansåg att utredningen var allt för begränsad för att den skulle kunna visa att mannen haft inneboende i sitt studentrum. Däremot ansåg nämnden att 32-åringens betalningsförsummelser var av sådant slag att han allvarligt hade åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet.

Eftersom SSSB inte tillräckligt tydligt hade klargjort för mannen att hans betalningsförsummelser kunde leda till hyresavtalets upphörande ansåg dock nämnden att det vore oskäligt att låta avtalet upphöra på denna grund.

Avseende invändningen om att mannen tagit för få högskolepoäng konstaterade nämnden att det var ostridigt att mannen inte hade registrerats för några högskolepoäng för hösten år 2012 och att SSSB gjort gällande att mannen inte heller under höstterminen år 2013 hade tagit några högskolepoäng.

Nämnden konstaterade att 32-åringen påstått att han fortfarande studerade, att han forskade och att hans poäng skulle komma att rapporteras in i efterhand. Eftersom mannen inte visat att han studerat och tagit de högskolepoäng som fordrades enligt hyresvillkoren fann nämnden att det inte stred mot god sed i hyresförhållanden eller annars var oskäligt mot mannen att hyresavtalet upphörde. Ansökan bifölls därför.

Hovrätten gör nu samma bedömning som hyresnämnden och avslår mannens överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En process i hyresnämnden kostar ingenting och är därför en god idé om du riskerar att förlora din bostad. Du kan läsa mer om hur en process hos Hyresnämnden går till här >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se