14 oktober, 2019

Ställföreträdare som blivit frånskild sitt uppdrag kunde inte bryta mot aktiebolagslagen

Ett fastighetsbolag stämde en tidigare ställföreträdare på skadeståndsersättning för att denne orsakat bolaget skada genom att ha lämnat in en konkursansökan. Detta trots att bolaget inte varit på obestånd. Fastighetsbolaget hade några dagar tidigare entledigat ställföreträdaren och skadestånd enligt aktiebolagslagen kunde därför inte göras gällande.

Den 21 december 2016 försattes den ordinarie ställföreträdaren för ett fastighetsbolag i personlig konkurs, varpå den nu aktuella 59-årige mannen i egenskap av styrelsesuppleant, blev ensamansvarig för bolaget. Bolaget hade vid denna tidpunkt skulder på närmare 400 000 kronor och tillgångar på 200 000 kronor enligt den senast fastställda redovisningen.

Den 26 december höll fastighetsbolaget en bolagsstämma där en ny styrelse tillsattes och 59-åringen entledigades som ställföreträdare. 59-åringen, som inte tagit del av entledigandet, lämnade den 29 december in en konkursansökan för bolaget, varefter tingsrätten beslutade att försätta bolaget i konkurs.

Konkursbeslutet överklagades av bolaget och upphävdes sedan av hovrätten.

Bolaget stämde därefter 59-åringen på 35 000 kronor för att han hade orsakat bolaget skada genom konkursen. Bolaget menade att 59-åringen, obehörigen och med uppsåt eller oaktsamhet, orsakat att bolaget försatts i konkurs, trots att bolaget inte varit på obestånd vid tidpunkten för konkursansökan.

Tingsrätten dömde till bolagets fördel och konstaterade att 59-åringen hade ett skadeståndsansvar gentemot bolaget enligt aktiebolagslagen, då han, genom oaktsamhet, orsakat bolaget skada. Detta trots att han inte varit formellt behörig att företräda bolaget när han lämnade in konkursansökan.

Domen överklagades sedan till hovrätten som gjorde och en annan bedömning. Hovrätten konstaterade att det finns tillfällen då en person som inte är formellt utsedd till ställföreträdare kan bli skadeståndsskyldig, men det kräver att personen utövar ett bestämmande inflytande över bolaget med bolagets vetskap eller samtycke. Hovrätten menar att 59-åringen, i och med att bolaget entledigat honom från uppdraget, inte kan anses ha haft bolagets samtycke och att det då heller inte har funnits något uppdragsavtal mellan honom och bolaget.

Hovrätten upphävde tingsrättens dom och ogillade bolagets käromål.

_________________________________

Författare: Molly Bäckman, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Hovrätten över Skåne och Blekinge T 341-19

Foto: Christine Olsson / TT