26 april, 2014

Polis använde tjänstebil privat

En 50-årig polisinspektör i Stockholm som dömts till villkorlig dom för att använt en tjänstebil privat vid upprepade tillfällen nekas nu prövning i HD. Den villkorliga domen står därmed fast. 

En polisinspektör åtalades för olovligt brukande, tillgrepp av fortskaffningsmedel samt behörighetsmissbruk. Enligt åtalet skulle hon ha använt ett tjänstefordon för privata angelägenheter och vid ett tillfälle olovligen tillgripit fordonet samt använt ett av polismyndighetens bensinkort.

Inspektören åtalades även för olaga hot alternativt ofredande. Enligt åtalet skulle hon ha kört fordonet mot sin bror, så att denne tvingats hoppa upp på motorhuven, och sedan fortsatt köra.

Tingsrätten konstaterade det visat att inspektören vid ett stort antal tillfällen brukat tjänstefordonet privat.

Gällande gärningen mot brodern anförde tingsrätten att denne självmant hoppat upp på motorhuven men att inspektören genom att då köra iväg gjort sig skyldig till ofredande. Tingsrätten fann därmed åtalet styrkt.

Påföljden bestämdes, med hänsyn till att inspektören riskerade att förlora sin anställning, till villkorlig dom. Inspektören skulle även betala 1 700 kronor i skadestånd till polismyndigheten.

Domen överklagades till hovrätten, som anförde att det inte var styrkt att inspektören olovligen tagit bilen eller tankat med polismyndighetens bensinkort och att åtalet för tillgrepp av fortskaffningsmedel och behörighetsmissbruk skulle ogillas. I övrigt gjorde hovrätten samma bedömning som underinstansen.

Domen överklagades till Högsta domstolen, HD, som nu beslutar att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därför fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När straffet för ett brott bestäms i det individuella fallet – straffmätningen – tas hänsyn till bland annat om den åtalade riskerar att förlora sitt arbete. Detta kan resultera i att likvärdiga brott kan ge olika straff för olika personer.

 

Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se