7 februari, 2021

Över tre miljoner i skadestånd vid oaktsam hävning av entreprenadavtal

En underentreprenör anlitades i en totalentreprenad av ett byggföretag, men kunde inte utföra arbetet enligt tidsplan på grund av försenat bygglov och byggföretagets beställda ÄTA-arbeten. Underentreprenören upprättade en ny tidsplan, men byggföretaget avvisade denna och hävde i stället avtalet. Hovrätten anser att byggföretaget hävde avtalet utan giltig grund. Det resulterar i ett skadestånd på över tre miljoner kronor till underentreprenören.

Ett byggföretag anlitade en underentreprenör för att utföra markarbeten i en totalentreprenad avseende nybyggnader av flerfamiljshus. I kontraktet mellan byggföretaget och underentreprenören fanns bland annat information om planerad byggstart och en detaljerad tidsplan. Arbetet blev dock försenat på grund av kommunens sena beslut om bygglov samt att byggföretaget beställde ÄTA-arbeten. Byggföretaget bad underentreprenören att eliminera eventuella hinder som riskerade ytterligare förseningar. Det resulterade i att underentreprenören upprättade en ny tidsplan och påstod att det fanns en rätt till förlängning, eftersom förseningen inte var deras fel.

Byggföretaget avvisade den nya tidsplanen och valde att häva avtalet med underentreprenören. Detta på grund av att förseningen inte berodde på omständigheter som berättigar tidsförlängning och att en försening av färdigställandet skulle medföra väsentlig olägenhet för beställaren. Enligt hovrätten skulle byggföretaget ha förhandlat med underentreprenören om en ny tidsplan om de inte var nöjda med den tidsplan som underentreprenören presenterade, i stället för att direkt häva avtalet.

Hovrättens bedömning är att det inte är klarlagt att byggföretaget hade en berättigad förväntan att färdigställa entreprenaden snabbare genom att häva avtalet. Hävningen är därför att anse som oaktsam vilket ger underentreprenören rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott. Den obefogade hävningen resulterar i ett skadestånd på över tre miljoner kronor.

 

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / TT