5 februari, 2014

Ombud får betala rättegångskostnader

Det juridiska ombudet har ”genom det mycket vidlyftiga och ostrukturerade sätt som han har utfört talan på, visat prov på grov oskicklighet”. Han blir därför, solidariskt med sin klient, skyldig att ersätta de höjda rättegångskostnaderna för motparten.

Ett bolag hade ingått ett leasingavtal om 50 datorer med ett kreditföretag. Avtalet skrevs för bolagets vägnar under av en styrelseledamot. Denne gick även i borgen för bolagets förpliktelser ”så som för egen skuld”.

När bolaget drygt ett år senare gick i konkurs sa kreditföretaget upp avtalet. Ett halvår senare skickades ett slutkrav till bolaget, men kreditföretaget fick aldrig betalt. Kreditföretaget stämde då bolaget vid Stockholms tingsrätt och begärde att styrelseledamoten skulle förpliktas att betala drygt 250 000 kronor.

Styrelseledamoten bestred betalningsskyldighet och hävdade bland annat att avtalet inte var giltigt eftersom det inte hade undertecknats av behöriga firmatecknare för kreditföretaget. Kreditföretaget hävdade å sin sida att avtalet var giltigt eftersom att en behörig firmatecknare inte enbart är sådana firmatecknare som är registrerade hos Bolagsverket.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att kreditföretaget hade förklarat att de personer som skrev under avtalet var behöriga och att avtalet i sig är giltigt. Tingsrätten gav därför kreditföretaget rätt.

Tingsrätten konstaterade dock även att mannens ombud åberopat flera omständigheter som inte ens innefattat någon rättsligt hållbar grund, och att ombudet visat prov på grov oskicklighet.

På grund av detta har tingsrätten ansett att ombudet har gjort sig skyldig till sådan vårdslöshet och försummelse som grundar skyldighet för honom att solidariskt med sin klient ersätta den kostnad som klienten har förklarats skyldig att utge till motparten. Beloppet har bestämts till 150 000 kr.

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se