11 mars, 2014

Enklare att bygga i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i bullriga miljöer och föreslår därför nu att prövning och tillsyn av buller samordnas i miljöbalken respektive plan- och bygglagen.

Ändringar föreslås nu i både miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet är att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Ändringarna innebär bland annat nya, lägre, krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader.

Det ställs vidare nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den andra januari 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Lägre krav för att bygga bostäder i bullriga miljöer kan komma att resultera i ökat byggande rent generellt, vilket är positivt för den rådande bostadsbristen i storstäderna.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se