5 februari, 2014

Gemensamma patentregler inom EU

Det ska bli lättare att få ett patent som gäller inom hela EU, uppger regeringen. Det nya patentskyddet beräknas kunna tillämpas från och med nästa år. Dessutom skapas en gemensam patentdomstol för medlemsstaterna. Förändringarna innebär förenklingar och ökad rättssäkerhet.

För att kommersialisera en uppfinning krävs ofta tillgång till en större marknad och svenska företag har därmed ofta har behov av patentskydd även i andra länder, skriver regeringen. Sverige har därför varit pådrivande för att skapa ett patent som gäller inom hela EU.

Dagens patentsystem i EU består av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen. Det nuvarande systemet gör det relativt dyrt och komplicerat för den som vill få ett europeiskt patent i flera länder, eller för den delen ifrågasätta ett patent i flera länder. Om en tvist om ett europeiskt patent prövas av domstolar i olika länder finns även en risk för olika utgång i det enskilda fallet.

Nu ska det dock bli möjligt för en patenthavare att genom en enda begäran utsträcka skyddet för ett europeiskt patent till nästan hela EU. En gemensam europisk patentdomstol har också skapats, vilket ger förutsättningar för en enhetlig tolkning av gällande patent.

I en lagrådsremiss som i dag lämnas till Lagrådet föreslås lagändringar för att anpassa svensk rätt till det enhetliga europeiska patentskyddet och den gemensamma patentdomstolen. Det enhetliga patentskyddet innebär förenklingar och ökad rättssäkerhet för innovatörer och entreprenörer och får därmed också stor betydelse för Europas konkurrenskraft, enligt regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt som det enhetliga patentskyddet blir tillämpligt i Sverige, vilket beräknas bli år 2015.

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se