20 september, 2014

Nybyggt hus fullt av fel

Ett par som fått reda på att det hus de hade köpt hade flera byggfel begärde skadestånd av kommunen. Kommunen hade missat att kontrollera att ansvariga för husbygget haft en byggfels-försäkring. Ändå ansåg hovrätten att kommunen följt de anvisningar som har funnits. Högsta domstolen har nu beslutat att inte ta upp fallet.

Efter att ha köpt ett nytt hus fick ett par reda på att fastigheten var behäftat med byggnationsfel. Eftersom paret inte lyckades få tag i säljarna och byggfirman hade gått i konkurs, kunde de inte få någon ersättning för felen.

Paret väckte därför talan mot kommunen och begärde 250 00 kronor i skadestånd. Paret menade att kommunen varit vårdslös genom att inte förvissa sig om att en byggfelsförsäkring tecknats innan byggnationen påbörjades.

Tingsrätten gick på parets linje och ansåg att kommunen brustit allvarligt i sin handläggning.

Hovrätten konstaterade dock att kommunen hade följt de anvisningar som lämnats i förarbetena till äldre plan- och bygglagen bland annat genom att informera ansvariga för byggnaden av huset om kravet på byggfelsförsäkring och kräva komplettering i form av försäkringsbesked.

Enligt hovrätten ingår det inte i kommunens tillsynsansvar att sedan vidta ytterligare åtgärder under bygglovsprocessen för att förmå ansvariga att lämna in bevis om att en försäkring tecknats.

Hovrätten upphävde därför tingsrättens dom.

Högsta domstolen beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet och hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fastighetsmäklare har dubbla lojalitetsplikter, både mot säljaren och mot köparen. Om säljaren som i scenariot har gått i konkurs går det ofta att väcka talan mot mäklaren istället om denne har brustit i god fastighetsmäklarsed. Beslut om att inleda en rättegång bör dock alltid föregås av konsultation med en jurist som är specialiserad på det aktuella området.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se