31 mars, 2014

Nya EU-regler om revision

EU kommer troligen att anta nya regler om revision. De nya reglerna ska bland annat höja kvaliteten på revisionen inom EU och stärka den finansiella stabiliteten.

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till reglerna.

Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisionsutskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionsklienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisionsklienter.

Utredaren ska också överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verkställande direktör bör förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast i april nästa år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Går reglerna igenom kommer flera av de svenska reglerna att behöva ändras, vilket kommer att påverka alla svenska företag.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se