23 februari, 2015

Banker rapporterar dina konton till USA

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra det så kallade Fatca-avtalet. 

Lagändringarna som just klubbats börjar gälla den 1 april i år.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

I Sverige tillämpas reglerna dock något annorlunda, eftersom Sverige träffat ett avtal med USA.

Finansiella institut i Sverige kommer därmed inte att rapportera direkt till den amerikanska skattemyndigheten. I stället överlämnar de uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

Avtalet innebär också att IRS lämnar motsvarande information om svenska medborgares kontouppgifter i USA till Skatteverket.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Finansiella institut kommer genom denna lag göras rapporteringsskyldiga direkt gentemot den amerikanska skattemyndigheten. USA har nämligen en annan beskattningsgrund än Sverige. I Sverige betalar man skatt efter sin hemvist – i USA kan man bli skatteskyldig enbart genom exempelvis medborgarskap. På så vis kan USA (teoretiskt) kräva skatt ifrån företag och privatpersoner som bor och verkar utomlands, så länge de har koppling till USA.
 • Följande enheter är enligt lagförslaget i huvudsak undantagna från rapporteringsskyldighet:
  1. Sveriges riksbank,
  2. myndighetsenheter,
  3. internationella organisationer,
  4. breda pensionsfonder,
  5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
  6. investeringsenheter som ägs helt av undantagna faktiska innehavare.
 • Följande finansiella institut är undantagna från rapporteringsskyldighet:
  1. finansiella institut med lokalt kundunderlag,
  2. lokala banker,
  3. finansiella institut med endast lågvärdekonton,
  4. kvalificerade utfärdare av kreditkort,
  5. vinstandelsstiftelser,
  6. uppdragsgivande investeringsenheter,
  7. uppdragsgivande kontrollerade bolag,
  8. uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets,
  9. investeringsrådgivare,
  10. investeringsansvariga.
 • Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:
  1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige, om premier betalas av en arbetsgivare till förmån för en anställd som utför tjänster i Sverige,
  2. viss temporär dödsfallsförsäkring,
  3. konto som innehas av dödsbo,
  4. spärrat konto,
  5. partnerjurisdiktionskonto,
  6. kvalificerat kreditkortskonto.

Här kan du läsa hela lagförslaget >>

 

Foto: Sang Tan / TT

 

Nils.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se