22 juni, 2014

Mångmiljonersättning för whiplash

Den idag 41-åriga kvinnan förlorade tvisten om ersättning för sin whiplashskada mot If Skadeförsäkringar i tingsrätten. Nu, 15 år senare, har hon vunnit i hovrätten och ska få både retroaktiv ersättning och livränta utbetald till den dag hon fyller 65 år.

Kvinnan, som var passagerare i en bil, drabbades år 1999 av en så kallad whiplashskada i samband med en bilolycka. Efter olyckan förklarades hon arbetsoförmögen på grund av besvär med bland annat nack- och axelpartiet.

Försäkringsbolaget – If Skadeförsäkringar – hävdade att olyckan endast till hälften hade orsakat den nedsatta arbetsoförmågan och att resten var en förvärring av de tidigare hälsobesvär kvinnan hade haft.

Kvinnan stämde försäkringsbolaget vid Luleå tingsrätt och begärde att försäkringsbolaget skulle ersätta henne med ytterligare trafikskadeersättning avseende inkomstbortfall, eftersom hon ansåg att hennes arbetsoförmåga hade orsakats av olyckan ensam.

Det var ostridigt att kvinnan sedan tidigare hade problem med bland annat axelpartiet och att hon kort tid före olyckan hade sökt hjälp från en sjukgymnast. Hon hade dock inte varit sjukskriven på grund av dessa problem.

Efter olyckan blev hennes problem svårare med tiden och nya symptom som till exempel svaghet i armar och rubbad balans uppstod. De läkarutlåtanden som åberopades av försäkringsbolaget angav att dessa symptom inte inledningsvis fanns efter olyckan och att det därför inte fanns något tidssamband. Läkaren som behandlade kvinnan ett år efter olyckan ansåg dock att symptomen kunde härröra från olyckan och att de inte nödvändigtvis framträder genast efteråt.

I kombination med att sjukdomsutvecklingen hade ifrågasatts av sakkunniga ansåg tingsrätten att hennes tidigare besvär hade varit av sådan omfattning att de kunde utgöra en konkurrerande skadeorsak. Kvinnan hade därmed inte gjort det ”klart mer sannolikt” att hennes arbetsoförmåga hänförde sig till olyckan ensam och förlorade därför rättegången i tingsrätten.

Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland som nu konstaterar att den enda läkare som faktiskt behandlat och undersökt kvinnan ansåg att olyckan ensam orsakade arbetsoförmågan. Denna bedömning överensstämde dessutom med yttranden från Socialstyrelsens rättsliga råd. Dessutom, anser hovrätten, bör bedömningen göras utifrån det skick som kvinnan befann sig i vid olyckstillfället. Ersättningen kan då komma att omfatta arbetsoförmåga som påverkats av det ursprungliga hälsotillståndet.

Försäkringsbolagets sakkunniga har enligt hovrätten i alltför stor grad fokuserat på de tidigare besvären. Det räcker att konstatera att de inte nämnvärt påverkade hennes arbete och att hon inte tidigare varit sjukskriven.

Kvinnan får därför rätt i hovrätten. If Skadeförsäkringar döms att betala ut ersättning för inkomstbortfall såväl retroaktivt som i form av livränta till den dag då kvinnan fyller 65 år.

Försäkringsbolaget ska också ersätta kvinnan rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Om du nekats ersättning av ditt försäkringsbolag går det att väcka talan mot försäkringsbolaget i allmän domstol. Det är dock viktigt att ha i åtanke att den som förlorar rättegången i regel får betala samtliga parters rättegångskostnader, vilket brukar bli höga belopp.

 

Foto: Trafikverket

Sara Hovi/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se