7 mars, 2016

Mackägare frikänns från olaga diskriminering

En mackägare i Askersund hamnade i domstol efter att ha krävt förskottsbetalning på bensin av två kunder. Mannen åtalades för olaga diskriminering. Orsaken – de två kunderna var av romsk härkomst.

I brottsbalken finns brottet ”olaga diskriminering” som beskrivs på följande sätt:

En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

i Askersund krävde 2014 att två kunder av romsk bakgrund, som vid tillfället bar traditionella romska kläder, skulle betala sin bensin i förskott. Normalt tankar ju de flesta först och betalar efteråt, men här begärde mackägaren alltså förskottsbetalning.

De romska kunderna menade att andra kunder inte behövde betala i förskott och de ifrågasatte därför mackägarens beslut. Enligt romerna svarade då mackägaren: ”Åtta av tio romer snor.”. En anmälan upprättades och mannen åtalades i Örebro tingsrätt.

Mackägaren hävdade att kundernas etnicitet eller ursprung inte alls hade med saken att göra och att han inte sagt så som romerna i rättegången påstod att han sagt. Mackägaren och kassörskans förklaring till varför de krävt romerna på förskottsbetalning var att den bensinpump som romerna ville använda stod placerad så långt bort från kassan att bilens registreringsnummer inte syntes. Det handlade helt enkelt om att man från kassan inte kunde se romernas registreringsnummer, anförde mackägaren i domstolen.

Ord mot ord

Tingsrätten kunde enkelt fastslå att grundhändelserna faktiskt hade hänt: romerna hade tvingats till förskottsbetalning och det hade därför uppstått en diskussion mellan mackägaren och romerna.

Däremot var det ord mot ord rörande de avgörande omständigheterna, det vill säga kring vad som sagts av mackägaren och vad orsaken till förskottskravet egentligen var. I och med att det rör sig om ett brottmål så är bevisbördan på åklagarsidan – alltså på romernas sida. På så vis frikände tingsrätten.

Den förklaring som mackägaren lämnat framstår också enligt domstolen som fullt rimlig (förutsatt att det var så det gick till). Att kräva att alla som tankar vid en viss pump, placerad långt ifrån macken, betalar i förskott är alltså inte diskriminerande om förskottskravet endast styrs av vilken pump man valt. Om det däremot vore så att etnicitet, kön, eller någon annan diskrimineringsgrund var avgörande för om förskottsbetalning krävdes eller inte – då skulle det röra sig om olaga diskriminering.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att det ska bli fråga om sådan diskriminering som förbjuds i brottsbalken och diskrimineringslagen krävs att någon missgynnas utifrån en diskrimineringsgrund (kön, religion, etnicitet, sexuell läggning mm).
  • Ett hypotetiskt test som görs för att bedöma om det är diskriminering är att ta en jämförbar situation där alla förutsättningar är lika utom just diskrimineringsgrunden. I det här fallet: om en person amerikanskt, en norskt eller en svensk ursprung också hade behövt betala förskott om de tankat vid den aktuella pumpen – ja, då är det inte någon diskrimineringssituation. I verkligheten görs den juridiska bedömningen något mer avancerat, men som en tankeregel kan ett sådant jämförelsetest användas.

 

Foto: Lise Åserud/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars / Sophia Lindstedt, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se