17 maj, 2016

Ledningen personligt skadeståndsansvarig för bolagets avtalsbrott

Att starta ett aktiebolag gör att du i princip blir skyddad från ett personligt betalningsansvar – bolaget tar smällen. Men även denna regel har undantag. En VD och vice VD, tillika styrelseledamöter, som drev ett pilotutbildningsföretag, måste nu personligen betala skadestånd till två pilotaspiranter.

Ett bolag som tillhandahöll pilotutbildning träffade avtal med två pilotaspiranter som innebar att aspiranterna skulle få flyga 300 timmar vardera som styrman. Flygningarna påbörjades, men avbröts i augusti 2011.

Bolaget försattes senare i konkurs under maj 2012. Aspiranterna hade då inte fått genomföra alla sina flygningar som de betalat för enligt avtalet.

I och med konkursen riskerade pilotaspiranterna att bli utan ersättning från bolaget för de flygtimmar som de betalat för men inte fått. Med anledning av detta valde aspiranterna att stämma konkursbolagets VD och vice VD, som också varit bolagets styrelse. Aspiranterna krävde skadestånd för det avtalsbrott bolaget begått.

Avtalsbrott, ja – men vem kan hållas ansvarig?

Stockholms tingsrätt, som dömde i målet, ansåg att det rörde sig om ett avtalsbrott. Pilotaspiranterna hade ju bevisligen inte fått de flygtimmar som de hade rätt till enligt avtalet.

Frågan var bara om bolagets VD och vice VD verkligen kunde hållas skadeståndsansvariga å bolagets vägnar. Det är nämligen så att en av poängen med att starta aktiebolag är att man inte blir personligt ansvarig för bolagets skulder, vilket gör att ledningen i normalfallet är ”skyddad”.

I aktiebolagslagen finns dock regler för i vilka situationer styrelseledamöterna blir personligt betalningsansvariga. Lite förenklat uppstår en sådan situation när bolagets ekonomiska situation är sådan att ledningen måste låta upprätta en kontrollbalansräkning, men att så inte har skett. Efter tidpunkten då kontrollbalansräkningen borde ha upprättats kan alltså ledningen bli betalningsansvarig för de nya skulder som bolaget drar på sig.

Kontrollbalansräkning skulle ha upprättats

Av utredningen i målet framgick att bolaget redovisade stora förluster under tiden september–december 2010 samt att det vid dessa tidpunkter förelåg en skyldighet för styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning.

Både tingsrätten, och senare hovrätten, bedömde att bolagets kapital hade understigit hälften av aktiekapitalet i slutet av år 2010 och att det hade funnits skäl för styrelsen att anta att så var fallet.

Eftersom flygningarna avbröts efter den tidpunkt då en kontrollbalansräkning borde ha upprättats dömde tingsrätten och hovrätten att bolagets VD och vice VD solidariskt måste ersätta de två pilotaspiranterna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du ingår i en bolagsstyrelse är du skyldig att hela tiden hålla dig uppdaterad om bolagets ekonomiska situation. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas. Om detta inte görs kan styrelsen bli personligt betalningsansvarig för de skulder bolaget drar på sig efter denna kritiska tidpunkt. Du är inte skyddad för att du ”inte visste”. Som styrelseledamot är det din skyldighet att hålla dig ajour.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se