18 mars, 2014

Länder kan förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd

EU-kommissionen har antagit ett nytt regelverk. Enligt regelverket kan en medlemsstat fråntas rösträtten i ministerrådet om landet ”allvarligt och ihållande” åsidosätter EU:s värderingar.

Den nya ramen för rättsstatsprincipen kommer att utgöra ett komplement till existerande regelverk för vad som sker när EU-lagstiftning har överträtts. Den ska dock bara tillämpas vid allvarliga och systematiska hot mot rättssäkerheten.

Målet med det nya regelverket är att kunna ingripa tidigt och inleda en dialog för att förhindra en upptrappning av systemhot mot rättssäkerheten. Om ingen lösning kan hittas kommer ett så kallat artikel 7-förfarande – som i förlängningen kan innebära att rösträtten för ett medlemsland upphävs – alltid att förbli den sista utvägen för att lösa en kris, enligt kommissionen.

Vid systematiska brott mot rättssäkerheten kommer processen med att tillämpa regelverket att ske i tre steg. Först inleder kommissionen en dialog med den aktuella medlemsstaten. Nästa steg är att kommissionen utfärdar en ”rekommendation om rättsstatsprincipen” och anger en tidsfrist inom vilken landet måste vidta åtgärder. Sista steget är sedan att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande.

De nya reglerna kommer att tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.

Kommissionen uppger att de tillämpar en bred definition av rättsstatsprincipen, som i grund och botten innebär ett system där lagar tillämpas och följs. Genom att garantera respekten för rättsstatsprincipen kommer också skyddet av andra grundläggande värden att upprätthållas, enligt kommissionen.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  De länder som inte respekterar EU-rätten kan redan idag förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd, det nya regelverket är primärt för att underlätta EU:s interna organisation.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se