23 oktober, 2014

Kostnader för klimatkompensation inte avdragsgilla

Bolaget Saltå Kvarns kostnader för att klimatkompensera sina transporter är inte avdragsgilla. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast – och går därmed emot vad Skatterättsnämnden anser.

Saltå Kvarn AB, som säljer kravmärkta jordbruksprodukter, klimatkompenserar för alla sina transporter. År 2011 uppgick bolagets kostnader för klimatkompensationen till 150 000 kronor.

Drygt en femtedel av detta belopp avsåg betalning till ett svenskt konsultföretag för analys och beräkning av den klimatpåverkan som bolagets transporter förorsakade. Resterande del av beloppet gällde inköp av så kallade utsläppskrediter.

På grundval av uppgifter från konsultföretaget om den mängd koldioxid som släppts ut under året köper Saltå Kvarn utsläppskrediterna från ett frivilligt kontrollerat projekt via konsultföretaget och en certifierad organisation. Inom projektet används inkomsterna från försäljningen av utsläppskrediterna till att köpa in träd för plantering i Uganda.

Skatteverket nekade Saltå Kvarn avdrag för kostnaderna för klimatkompensationen vid 2012 års taxering. Enligt verket var det fråga om en gåva som inte var avdragsgill. Allmänna ombudet hos Skatteverket ville dock få klarlagt om klimatkompensationen för utsläpp av den mängd koldioxid som Saltås transporter orsakat under år 2011 skulle anses som en driftkostnad i näringsverksamheten.

Skatterättsnämnden konstaterade att bolaget är ett livsmedelsföretag med en uttalad miljöprofil. För att ett sådant företag ska framstå som trovärdigt var det enligt nämnden nödvändigt att ha kontroll över negativa konsekvenser som företagets verksamhet kunde ha för miljön och att i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera dessa. Mot bakgrund av detta fanns det enligt nämnden en sådan anknytning mellan bolagets verksamhet och klimatkompensationen att utgifterna inte kunde träffas av avdragsförbudet för gåvor. Nämnden bedömde därför att Saltå Kvarn skulle medges avdrag för kostnader.

Tre ledamöter i nämnden var dock skiljaktiga och ansåg inte att bolaget borde ha rätt till avdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen anser nu att den del av kostnaden som avser ersättning till konsultföretaget är avdragsgill. När det gäller kostnaderna för utsläppskrediterna konstaterar domstolen att någon direkt motprestation inte kommer bolaget till del. Domstolen anser inte heller att det finns någon egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen i Uganda.

Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därför i denna del.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är osäker på vad som gäller i en skatterättslig fråga är det en god idé att kontakta skatteupplysningen och fråga, det är kostnadsfritt >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se