10 januari, 2020

Köpare får skadestånd för fel i husvagn – trots att den redan sålts vidare

Köparen av en husvagn ville häva avtalet på grund av väsentliga fel, men säljaren motsatte sig hävningen. Köparen får nu rätt till skadestånd trots att husvagnen redan sålts vidare. Detta konstaterar hovrätten som fastställer tingsrättens dom. 

En man köpte en husvagn för drygt 200 000 kronor av ett företag. Enligt avtalet skulle en markis monteras på husvagnen, men detta skedde aldrig. Mannen ville med anledning av detta, samt på grund av ytterligare påstådda fel i form av exempelvis repor i fönster och läckage i vattentank, häva avtalet. Företaget motsatte sig hävning av avtalet eftersom det enligt företaget inte förelåg några fel. Mannen sålde därför vidare husvagnen vid en auktion.

Senare väckte mannen talan vid tingsrätten och ville att domstolen skulle fastställa att han haft rätt att häva köpet och att bolaget skulle betala nästan 100 000 kronor till honom. Beloppet motsvarade köpeskillingen med avräkning från det han fått tillbaka när han sålde vidare husvagnen på auktion. Bolaget bestred mannens yrkanden.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att konsumentköplagen var tillämplig på tvisten. Enligt tingsrätten var det uppenbart att husvagnen var behäftad med fel, eftersom markisen inte hade monterats såsom avtalats. Därefter konstaterade domstolen att, gällande de ytterligare påstådda felen, köparen måste visa att felen fanns vid den tidpunkt då varan överlämnades. Eftersom det rörde sig om ett konsumentförhållande finns det dock en presumtion som innebär att felen funnits redan vid avlämnandet om felen visar sig inom sex månader. Eftersom företaget inte hade kunnat bevisa motsatsen, ansåg domstolen att felen funnits vid överlämnandet alternativt tillkommit när företaget åtgärdat tidigare fel. Mannen hade även reklamerat felen i tid. Domstolen ansåg att mannen hade visat att felen var av väsentlig betydelse för honom, och att han därmed haft rätt att häva köpet.

Domstolen hade sedan att bedöma vilken betydelse det hade att mannen trots hävningen hade sålt vidare husvagnen, och att prestationerna därmed inte kunde återgå. Enligt tingsrätten var mannens agerande rimligt med hänsyn till omständigheterna, och därför konstaterade domstolen att han inte förlorat rätten till skadestånd på grund av felen. Företaget förpliktigades därmed att betala det yrkade beloppet till mannen. Företaget överklagade domen.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och konstaterar att avsaknaden av markis innebär att husvagnen är behäftad med fel.  Dessutom anser domstolen att avsaknaden av markis i sig är ett sådant fel som typiskt sett kan anses vara väsentligt för konsumenter, och att mannen haft rätt att häva köpet redan av den anledningen. Därför saknar hovrätten anledning att pröva påståendena om andra fel.

Att mannen sålt vidare husvagnen påverkar enligt domstolen inte hävningsrätten i sig, eftersom den bedöms utifrån förhållandena vid tiden för hävningsförklaringen. Vidare hade mannen i samband med hävningen meddelat att han tänkte sälja husvagnen om företaget inte tog tillbaka den. Eftersom företaget dröjde oskäligt länge med att ta hand om husvagnen, bedömer domstolen att mannen haft rätt att sälja vidare den. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Janerik Henriksson / TT