26 februari, 2017

Konsument vinner mot värmebolag – får skadestånd för felinstallerad värmepump

Ett värmebolag som installerade fel sorts värmepump hos en kvinna ska betala skadestånd till henne. Detta slår Svea hovrätt fast, och ändrar därmed tingsrättens dom. Bolaget har påstått att felet beror på att det inte fått tillräckliga uppgifter om fastigheten, vilket motsägs av kvinnan. Hovrätt konstaterar nu att oavsett vilken information kvinnan har lämnat är det bolagets ansvar som fackmän att göra en tillräckligt utförlig undersökning av fastigheten vid installation av en värmepump. Att bolaget inte har gjort det, kan därför inte läggas kvinnan till last.

En kvinna som var intresserad av att sänka sina värmekostnader tog i december 2011 kontakt med ett värmebolag om leverans och installation av en luftvärmepump. Innan något avtal slöts gjorde värmebolaget en inspektion hemma hos kvinnan, där de bland annat inspekterade pannrummet och upprättade en energibesparingskalkyl.

En kort tid efter installationen hörde kvinnan av sig till värmebolaget och klagade på att huset fortfarande var kallt. Bolaget gjorde då en ny inspektion, men hittade inte några fel med värmepumpen.

Även tillverkaren av pumpen gjorde en inspektion och kom då fram till att fel sorts pump hade installerats, då huset i fråga har ett annat värmesystem än det pumpen är tillverkad för.

Kvinnan väckte talan mot värmebolaget och menade att hon hade rätt till skadestånd eftersom pumpen inte uppfyllde den funktion som de avtalat om. På grund av detta hade hon inte sänkt sina värmekostnader, vilket var anledningen till att hon tagit kontakt med bolaget i första taget.

Tingsrätten kom fram till att det visserligen var fel på pumpen, då den var anpassad för ett lågtempererat radiatorsystem när huset i själva verket hade ett högtempererat system. Däremot ansåg tingsrätten att bolaget hade fått informationen om huset från kvinnan och att det därför var hennes uppgifter som ledde till att en felaktig pump installerades. Domstolen gick därför på bolagets linje.

Kvinnan överklagade domen till hovrätten, som nu gör en annan bedömning. Hovrätten konstaterar att bolaget och kvinnan är oense om vilken information som kvinnan har lämnat om fastigheten. Domstolen understryker dock att oavsett vilken information kvinnan har lämnat är det bolagets ansvar att göra en tillräckligt utförlig undersökning av fastigheten vid installation av en värmepump, eftersom bolaget är experter på området. Att bolaget inte gjorde detta kan inte läggas kvinnan till last. Avslutningsvis framhåller hovrätten att för det fall att det saknas tillräckliga underlag åligger det en fackman att klargöra detta för konsumenten.

Eftersom den pump som bolaget rekommenderade kvinnan varken uppfyllt fastighetens effektbehov, gav den utlovade energibesparingen eller fungerat med husets värmesystem har det förelegat ett fel i varan, då pumpen avvek både från vad som avtalats och från kvinnans befogade förutsättningar vid köpet. Kvinnan har därmed rätt att häva avtalet. Bolaget ska betala skadestånd till kvinnan med drygt 180 000 kronor och ska även ersätta hennes rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När det kommer till förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare, som i fallet ovan, gäller speciella regler. Detta då man anser att konsumenten är i en utsatt situation eftersom en näringsidkare har större kunskap på området. Det brukar därför vara så att näringsidkaren har högre krav på sig när denna ingår ett avtal med en konsument än vad som gäller vid ett avtal mellan två näringsidkare.

 

Foto: Karin Nilsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se