22 september, 2019

Konsult får inte betalt från kommun för 500 timmars arbete

En konsult arbetade cirka 500 timmar för en kommun med anledning av ett konsultuppdrag. Hovrätten konstaterar nu att det inte är visat att arbetet utfördes inom ramen för avtalet, och därmed har konsultbolaget inte rätt till ersättning för det utförda arbetet.

En kommun upphandlade tekniska konsulter inom projektledning. Ett ramavtal ingicks mellan kommunen och ett företag. Företaget utförde senare vissa konsultuppdrag gällande kommunens äldreboenden och en skola, och skickade därefter en faktura till kommunen.

Kommunen menade att konsulten ifråga inte hade utfört något arbete som konsultbolaget enligt avtalet hade rätt till ersättning för. Dessutom ansåg inte kommunen att konsulten hade rätt till ersättning även om arbetet skulle anses falla inom ramen för avtalet, eftersom konsulten inte hade utfört uppdraget med tillräcklig omsorg.

Tingsrätten bedömde att det saknades skäl att misstro konsulten och dennes kollegors uppgifter om att konsulten hade fungerat som ett bollplank för konsultbolagets medarbetare och stöttat dem i arbetet med de projekt som utfördes för kommunen. Domstolen konstaterade därefter att det framgår av ABK 09 att konsulten haft ett ansvar att, efter samråd med beställaren, klargöra uppdragets omfattning. Detta hade enligt domstolen inte skett, utan kommunens representanter hade inte ens vetat om att konsulten arbetade med projekten. Dessutom hade konsultbolaget inte visat att en punkt i förfrågningsunderlaget, som angav att konsulten fortlöpande skulle hålla beställaren informerad om uppdragets genomförande, hade uppfyllts.

Sammanfattningsvis bedömde tingsrätten att konsultbolaget inte hade visat att konsulten utfört arbetet inom ramen för avtalet med kommunen, och därför hade inte konsultbolaget rätt till ersättning för detta arbete. Tingsrätten ogillade därmed bolagets talan.

Konsultföretaget överklagade domen. Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten, och finner det styrkt att konsulten utfört det aktuella arbetet. Hovrätten konstaterar att konsultens arbetsbeskrivning ”bollplank” varken faller under ”projektledare” eller ”övriga administrativa arbeten” som föreskrivits i avtalet, och att arbetet därmed inte kan anses omfattas av avtalet.

Sammanfattningsvis anser hovrätten att konsultföretaget inte förmått visa att konsulten utfört något arbete enligt avtalet, och att någon annan grund för betalningsskyldighet inte gjorts gällande. Konsultföretagets talan ogillas därmed.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Hovrätten för Nedre Norrland T 859-18

Foto: Jessica Gow / SCANPIX