14 november, 2019

Kommun vidtog åtgärder mot anställd som uttryckt åsikter på Facebook – får JO-kritik

Bildningsstyrelsen i en kommun kritiseras nu av Justitieombudsmannen, JO, efter att förvaltningschefen vidtagit åtgärder mot en anställd som på Facebook uttryckt sina åsikter om kommunens fördelning av skattemedel. Åtgärderna innebar enligt JO att den anställdes grundlagsskyddade yttrandefrihet kränktes.

En kommunanställd kvinna skrev sina åsikter på Facebook kring hur de styrande politikerna fördelade skattemedlen i kommunen. Efter ett par dagar kallades hon in till ett samtal med sin chef som menade att det var olämpligt att kvinnan i egenskap av privatperson uttryckt åsikterna på sociala medier. Hon uppmanades också att sluta med det.

Några månader senare blev kvinnan inkallad till chefen igen. Han upplyste henne om att de skulle ha ett ”klargörande samtal” om det som hänt, vilket på kommunen används som en första åtgärd vid misskötsel.

Kvinnan JO-anmälde Bildningsstyrelsen i kommunen för att ha begränsat hennes yttrandefrihet.

JO konstaterar inledningsvis att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet. Den som utnyttjar sin yttrandefrihet i de former som är särskilt reglerade, får inte utsättas för några sanktioner från det allmänna utan stöd i grundlag. Det innebär att allt från tillrättavisningar till mer ingripande åtgärder mot den enskilde, är straffbelagt. JO påpekar att offentligt anställda har samma rättigheter och skydd som alla andra, och att de har rätt att uttrycka sin uppfattning även ifråga om myndighetens verksamhet, såvida inte uppgifterna omfattas av tystnadsplikt.

JO menar att det inte finns någonting som hindrar att en myndighet bestämmer vad som ska vara den officiella ståndpunkten i olika frågor, men att det inte får påverka möjligheterna för någon att uttrycka sina privata åsikter. Eftersom kvinnan i det här fallet uttryckt sina personliga åsikter och värderingar på sitt privata Facebookkonto, anser JO att hon agerat helt i enlighet med yttrandefriheten. Detta oavsett vad Bildningstyrelsen menade var lämpligt med hänsyn till kvinnans förtroendeposition.

JO konstaterar att en myndighet inte får ingripa mot en anställd för att denne använt sig av sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. Förvaltningschefens ”klargörande samtal” hade enligt JO varit direkt motiverat av Facebookinlägget, vilket innebär att åtgärden strider mot repressalieförbudet. Bildningsstyrelsen kritiseras därmed av JO för det inträffade.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: JO 3407-2018

Foto: Christine Olsson / TT