Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

KF förlorar mot Skatteverket

Skatteverket avslog Kooperativa Förbundets yrkande om avdrag för ingående moms på cirka en miljon kronor på bland annat konsulttjänster som KF i egenskap av moderbolag hade förvärvat när man sålde sina aktier i ett antal dotterbolag och intressebolag. Förvaltningsrätten gick på KF:s linje men nu river kammarrätten upp det avgörandet och ger Skatteverket rätt.

Skatteverket vägrade avdraget med motiveringen att rätt till avdrag saknades för moms som hänförde sig till kostnader för försäljning av dotterbolagsaktier.

Sedan KF överklagat beslutet ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att föreningen hade gjort sannolikt att kostnaderna hade ett direkt och omedelbart samband med föreningens samlade ekonomiska verksamhet och därmed utgjorde allmänna omkostnader.

Förvaltningsrätten kom också fram till att avyttringarna inte skulle anses ha utgjort någon ekonomisk verksamhet i momsrättslig mening.

Avyttringarna föll därför utanför tillämpningsområdet för moms varvid de inte skulle beaktas när omfattningen av föreningens avdragsrätt skulle bestämmas. Eftersom det inte framkommit annat än att föreningen i övrigt bedrivit fullt ut momspliktig verksamhet skulle den enligt förvaltningsrätten medges avdrag för momsen.

Kammarrätten i Stockholm är dock av en annan uppfattning.

Kammarrätten skriver nu att föreningen har anfört att konsultkostnaderna har ett samband med föreningens samlade ekonomiska verksamhet eftersom aktieavyttringarna har skett för att frigöra kapital till föreningens verksamhet och med koncernens bästa i fokus.

Såvitt framgår av handlingarna i målet är konsulttjänsterna enligt kammarrätten att hänföra till de aktieförsäljningar som har genomförts och kännetecknas av att de inte skulle ha förvärvats – om det inte var för att sälja aktier i dotterbolagen.

Vad föreningen påstår om syftet med försäljningarna är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att grunda ett uteslutande samband mellan kostnaderna och föreningens samlade ekonomiska verksamhet.

KF har därför inte visat att kostnaderna för konsulttjänsterna har utgjort en del av de så kallade kostnadskomponenter som ingår i priset för de varor och tjänster som föreningen tillhandahåller i sin momspliktiga verksamhet. Någon avdragsrätt föreligger därmed inte heller och Skatteverkets överklagande bifallas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är osäker på vad som gäller i en skatterättslig fråga kan du kostnadsfritt konsultera skatteupplysningen >>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*