JO: genomsökning av elevskåp stred inte mot grundlag

En rektor på en skola i Stenungssund beslutade att söka igenom elevernas skåp som ett led i att komma åt alkoholförsäljning som enligt uppgifter förekommit på skolan. Föräldrar anmälde händelsen till Justitieombudsmannen, JO, och menar att genomsökningen utgör olaglig husrannsakan, något som strider mot Sveriges grundlag. JO anser dock inte så är fallet.

I december 2016 informerades eleverna om att de elevskåp de hade tillgång till skulle komma att genomsökas, men att ingen av eleverna var misstänkt för något brott. Syftet med genomsökningen var att stoppa den alkoholförsäljning som förekommit på skolan. Eleverna fick möjlighet att motsätta sig genomsökningen av skåpen, vilket ingen av eleverna gjorde.

En av elevernas föräldrar anmälde dock händelsen till Justitieombudsmannen (JO) och menade att genomsökningen stred mot regeringsformens regler om husrannsakan.

Genomsökningen var inte husrannsakan

Efter att ha granskat situationen meddelar nu JO att det avgörande för om förbudet mot husrannsakan är aktuellt är huruvida elevskåpen är att anse som “slutna förvaringsutrymmen” gentemot skolan. I det aktuella fallet har skolan inte tillgång till en egen uppsättning nycklar till skåpen, utan dessa kan endast öppnas av eleverna själva. Trots detta anser JO att skåpen inte utgör skilda förvaringsutrymmen, då det framgår av skolans villkor att skåpen är skolans egendom och endast utlånas till eleverna.

De föräldrar som anmält händelsen har invänt att informationen om vilka villkor som gäller för skåpen har varit bristfällig och att eleverna inte haft klart för sig hur de har fått använda sig av skåpen. JO anser dock att uppgifterna från föräldrarna är motstridiga i denna del och att det därför inte är klart att skolan brustit i att informera eleverna. Skolan slipper därför kritik från JO.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt regeringsformen 2 kap. 6 § är varje enskild person skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång.
  • Med husrannsakan avses varje undersökning som en myndighet genomför av hus, rum eller slutet förvaringsställe.
  • Skyddet mot husrannsakan är inte absolut, och inskränkningar kan därför göras genom lagstiftning. Detta har skett genom reglerna om husrannsakan i rättegångsbalken 28 kap.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

Fanny Karlsson

Fanny.karlsson@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*