11 september, 2014

Ingen ombudsersättning för svår skattefråga

En man kände att han behövde anlita en skattejurist för att kunna svara på en svårbedömd fråga från Skatteverket, men får ingen ersättning för sina ombudskostnader. Det slår både förvaltningsrätten och kammarrätten fast. 

Skatteverket beslutade att inte medge en man ersättning för sina ombudskostnader på 2 500 kronor – ersättning för att mannen hade anlitat en skattejurist.

Som skäl angavs att det ärende han hade begärt ersättning för gällde en sådan fråga som omfattades av den allmänna skyldigheten att lämna deklaration och andra upplysningar till myndigheten. Enligt Skatteverket saknades det därmed förutsättningar för att erhålla ersättning.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Förvaltningsrätten konstaterade att Skatteverket hade ställt ett antal frågor med anledning av mannens deklaration och att han hade besvarat frågorna. Skatteverket hade godtagit svaren och taxeringen hade inte ändrats.

Mannens framförde att det knappast kan ingå i deklarationsskyldigheten eller i skyldigheten att lämna kompletterande upplysningar att lämna synpunkter på skatteverkets övervägande, då övervägandet består av en argumentation utifrån ett internt ställningstagande i en mycket svårbedömbar skattefråga.”

Att lämna svar på frågor som Skatteverket ställer med anledning av en inlämnad deklaration är dock enligt förvaltningsrätten att hänföra till skyldigheten att lämna upplysningar som komplettering till deklarationen. Av såväl lagtext som förarbetsuttalanden framgår enligt förvaltningsrätten att kostnader som uppkommer med anledning av frågor på detta stadium inte är ersättningsgilla.

Överklagandet avslogs därför. Mannen fick inte heller ersättning för sitt ombud i förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Sundsvall instämmer nu i förvaltningsrättens avgörande och avslår mannens överklagande. Han får inte heller ersättning för sitt ombud i kammarrätten.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se