25 november, 2015

Idrottsläraren lät inte elev ta astmamedicin – slipper varning

En idrottslärare betedde sig olämpligt ansåg Skolinspektionen, som ville utdela en varning. Lärarnas ansvarsnämnd avslog detta. Frågan fick tillslut avgöras i domstol.

Skolinspektionen menade att idrottsläraren hade agerat olämpligt mot elever i årskurs 2. Först och främst hade läraren nekat en elev att ta sin astmamedicin under en idrottslektion. Dessutom ska läraren ha hotat elever med bestraffning i form av armhävningar om de inte gjorde som han sa.

Lärarnas ansvarsnämnd avslog Skolinspektionens yrkande om att utdela en varning. Skolinspektionen överklagade detta.

Det blev därmed domstolsprövning gällande om en varning skulle utdelas eller inte.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog också Skolinspektionens begäran.

Avgörande i kammarrätten

Skolinspektionen överklagade på nytt, denna gång till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten konstaterade att eleven hade frågat läraren om lov att få gå och ta sin astmamedicin. Läraren hade sagt att eleven skulle vänta med detta. Eleven hade frågat ytterligare en gång, under genomgången, och fått samma svar. Efter att genomgången avslutats påminde inte heller läraren eleven om medicinen eller upplyste eleven om att denne fick gå och ta sin medicin.

Att läraren efter genomgången inte genast såg till att eleven tog sin medicin var enligt kammarrätten ”graverande”. Rätten ansåg dock att det inte fanns något som talade för att läraren varit likgiltig inför elevens behov av medicin att syftet varit att tillrättavisa eller kränka eleven. Utredningen visade snarare att underlåtelsen var ett förbiseende, om än allvarligt, från lärarens sida.

På dessa grunder ansåg kammarrätten att Skolinspektionen inte kunnat presentera tillräckligt straka skäl för att utdela en varning.

Gällande bestraffningen med armhävningar ansåg kammarrätten att detta var olämpligt, men mindre allvarligt än incidenten med astmamedicinen.

Sammantaget avslog därför även kammarrätten Skolinspektionens begäran om att läraren skulle varnas.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat att man inte kommer släppa upp målet till prövning. Det innebär att läraren nu slipper varning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för skolväsendet, men gällande varningar av det aktuella slaget måste dessa beslutas av Lärarnas ansvarsnämnd på Skolinspektionens yrkande. Dessa beslut kan överklagas till de förvaltningsdomstolar som finns i Sverige – förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se