HFD prövar om förskoleverksamhet ska skattebefrias

Huvudregeln i svensk rätt är att alla juridiska personer är obegränsat skattskyldiga för sina inkomster i Sverige och i utlandet. Från huvudregeln finns ett antal undantag. Ett sådant undantag innebär att juridiska personer som är allmänna undervisningsverk bara behöver skatta för inkomst på grund av innehav av fastigheter.

En stiftelse bedrev förskoleverksamhet utan vinstsyfte och menade att skatteverket tagit ett felaktigt beslut när det fastslog att stiftelsen inte omfattades av undantaget. Frågan har prövats av alla undre instanser och nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutat att meddela prövningstillstånd för att komma med ett slutligt avgörande.

Bakgrund till tvisten

Stiftelsen yrkade i sin inkomstdeklaration för år 2013 att dess verksamhet skulle vara skattebefriad. Som stöd för sitt yrkande hänvisade stiftelsen till den nya skollagen där förskoleverksamhet ses som en egen skolform.

Skatteverket ansåg inte att stiftelsen omfattades av begreppet allmänt undervisningsverk och fastställde stiftelsens skatteunderlag till cirka 100 000 kronor.

Stiftelsen överklagade skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Underrätternas bedömning

Förvaltningsrätten gick på skatteverkets linje och menade att den utbildning och undervisning som bedrivs i förskoleverksamheten inte kan anses omfattas av undantaget för allmänt undervisningsverk. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten i Jönköping konstaterar att det saknas en definition av vad som menas med allmänt undervisningsverk. I tidigare avgöranden från HFD framgår det att det som avses är de som bedriver skolverksamhet inom anstaltsmässiga former utan vinstsyfte.

I ett avgörande från 2004 så uttryckte HFD att med skolverksamhet får förstås det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som för tiden för avgörandet inte uttryckligen omfattade förskoleverksamhet. Kammarrätten konstaterar dock att förskoleverksamheten omfattades av den nu upphävda skollagen även om förskolan som sådan inte avsågs med uttrycket ”det offentliga skolväsendet”.

I den nya skollagen används begreppet ”skolväsendet” som numera uttryckligen omfattar förskola. Avsikten med att låta förskolan vara en egen skolform har dock inte varit att förändra förskolans uppdrag. Av detta framgår även att den omständigheten att förskolan omfattas av begreppet undervisning inte ändrar verksamhetens uppdrag.

Den nya skollagen och dess förändringar kunde därför inte, enligt Kammarrätten, medföra att förskolan numera ska anses vara ett allmänt undervisningsverk. Överklagan avslogs därför och skatteverkets beslut står fast.

Prövningstillstånd

HFD har nu beslutat att bevilja prövningstillstånd i målet. Den avgörande frågan som underrätterna brottats med är den om vad som egentligen omfattas av ett allmänt undervisningsverk och därmed befrias från skatt. Det just den frågan som HFD nu ska bringa klarhet i.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är i dagsläget oklart vad som omfattas av ett specifikt begrepp i skattelagstiftningen. Det kan få stora konsekvenser om ett undantag tolkas på fel sätt och därför är det viktigt att HFD får reda ut vad som gäller så att framtida rättstillämpning kan ske i enlighet med gällande rätt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Eva Clasö, Lexnova 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*