26 maj, 2014

Förundersökning mot Lundsberg läggs ner

Kammaråklagare Yngve Rydberg lägger ner förundersökningen om bedrägeri mot riksinternaten Sigtuna humanistiska läroverk, Lundsbergs skola och Grennaskolan med motiveringen att brott inte har kunnat styrkas.  

I februari förra året polisanmälde Skolverket riksinternaten Sigtunaskolan humanistiska läroverket, Lundsbergs skola och Grennaskolan efter misstankar om bedrägeri.

Myndigheten hävdade att skolorna sökt bidrag för elever vars föräldrar bodde utomlands. I själva verket fanns en eller båda föräldrarna kvar i Sverige. Skolverket drog därför tillbaka fyra miljoner kronor och misstänkte att ytterligare åtta miljoner betalats ut felaktigt mellan år 2007 och år 2011.

Skolverket gav Ernst & Young AB i uppdrag att utreda om de tre skolorna rapporterat felaktiga uppgifter avseende elevers status som utlandssvenskar och om skolorna fått felaktiga statsbidrag. Enligt slutsatserna av uppdraget framhölls bland annat att för samtliga skolor har det i varierande grad saknats dokumenterade kontroller som säkerställer att uppgifterna är korrekta dels i databaserna, dels i rapporterna till Skolverket.

De granskade internatskolorna har yttrat sig över den utredning som gjordes. Enligt svaren anför företrädare för internatskolorna att reglerna har varit svåra att förstå och att dessa varit otydliga men att de har lämnat riktiga uppgifter till Skolverket.

Kammaråklagaren har nu beslutat att lägga ner förundersökningen om bedrägeri mot samtliga tre skolor då brott inte har kunnat styrkas.

Som underlag till sitt beslut har kammaråklagaren tagit del av bland annat Skolverkets anmälan, Ernst & Young AB:s granskningsrapport samt de granskade internatskolornas svar till Skolverket.

”Enligt min uppfattning kan det vara så att bidrag har lämnats till internatskolorna på felaktiga grunder. Det var anledningen till att förundersökning inleddes. Jag har efter genomgång av materialet kommit fram att jag inte anser mig kunna bevisa att någon företrädare för internatskolorna uppsåtligen lämnat osanna och vilseledande uppgifter till Skolverket. Därför ska förundersökningen läggas ned på den grunden att brott inte kan styrkas”, skriver åklagaren i sitt beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Att förundersökningen läggs ner innebär inte att ett brott inte har begåtts eller att åtal inte kan komma att ske senare.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se