Förälder skadeståndsansvarig för dotterns brott

I HD handlade målet om föräldrars skadeståndsansvar för brott som har begåtts av deras barn.

Bakgrunden är dock en händelse från 2012 då två tonårsflickor i Göteborg spred uppgifter om ett stort antal personer genom det sociala nätverket Instagram.

Flickorna dömdes för grovt förtal. De dömdes också att betala skadestånd för kränkning på 15 000 kronor till var och en av målsägandena.

Mamman till en av flickorna dömdes att solidariskt med dottern betala 8 800 kronor till var och en av målsägandena.

Högsta domstolen har nu prövat om mammans skadeståndsansvar ska jämkas. Med hänsyn till de krav som ställs i lagen har Högsta domstolen kommit fram till att det inte finns förutsättningar för jämkning.

HD skriver i sina domskäl:

“Det framgår att M (mamman) har gjort ansträngningar för att förmå D (dottern) att komma hem. De åtgärder som hon har vidtagit har legat inom den ram som tillsynsplikten enligt föräldrabalken innebär. Det kan därmed inte anses vara fråga om sådana särskilt långtgående åtgärder för att förhindra brott som avses i jämkningsbestämmelsen. Någon jämkning på denna grund kan därför inte ske. Jämkning kan inte heller ske enligt den allmänna jämkningsregeln.”

HD fortsätter.

“Genom att skadeståndet avser 15 skadehändelser blir det sammanlagda beloppet avsevärt. Någon närmare utredning om M:s ekonomiska förhållanden finns dock inte. Vid en bedömning av omständigheterna måste även beaktas att de skadelidande – personer som har utsatts för förtal som fått stor spridning – får anses ha ett påtagligt intresse av skadeståndet. Jämkning av skadeståndet med tillämpning av den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § skadeståndslagen kan därför inte ske.”

En av domstolens ledamöter – justitierådet Lars Edlund .är skiljaktig och anser att skadeståndet ska jämkas till hälften.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Målet visar att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet orsakar genom brott och skada. Kränkning genom förtalsbrott som barnet gjorde sig skyldig till i det här fallet omfattas av den relevanta regleringen. Förälderns ansvar för varje skadehändelse är begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde det år då skadehändelsen inträffade.
  • Enligt HD är syftet med lagstiftningen att tydliggöra för föräldrar att de bär huvudansvaret för sina barn.
  • Skadeståndsansvaret kan jämkas om domstolen finner att det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Beloppet kan även jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till förälderns ekonomiska förhållanden.

Foto: DJ

dasha_220x220_2

Stefan Wahlberg/Dasha Gafur

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*