Entreprenör förlorar tvist om ÄTA-arbeten – får betala nästan 4/5-delar av kontraktets värde i rättegångskostnader

Ett entreprenadbolag vann en offentlig upphandling värd drygt 2,9 mkr. Efter att entreprenaden slutförts och kommunen betalat hela kontraktssumman stämde entreprenören kommunen och menade att kommunens projektering varit så bristfällig att de varit tvungna att utföra ÄTA-arbeten värda drygt 7,2 mkr. Entreprenören kunde dock inte bevisa ÄTA-arbeten i större omfattning än vad kommunen redan medgett och förlorade därför målet både i tingsrätt och hovrätt. Entreprenadbolaget får nu betala kommunens rättegångskostnader på cirka 2,4 mkr.

En kommun i västra Sverige genomförde en upphandling avseende arbeten med förnyelse av VA-ledningar och omläggning av så kallade servisledningar till 20 fastigheter i ett villaområde. Entreprenadbolaget lämnade ett anbud och tilldelades upphandlingen. Kontraktssumman för entreprenaden bestämdes till drygt 2,9 miljoner kronor. AB 04 gällde för entreprenaden, och kommunen ansvarade för projekteringen.

Sedan entreprenaden avslutats och kommunen betalat hela kontraktssumman återstod ett betydande belopp som parterna inte var överens om. Entreprenadbolaget menade att kommunen varit så bristfällig i sin projektering att detta lett till ÄTA-arbeten värda drygt 7,2 miljoner kronor. Kommunen ville inte medge detta och entreprenadbolaget stämde därför kommunen för de utestående ÄTA-fakturorna.

Tingsrätten fäste särskild betydelse vid de protokollen som fanns från parternas byggmöten. Protokollen ansågs vara tydliga och klara, och dessutom justerade av både kommunen och entreprenadbolaget. Det krävs därför enligt tingsrätten ”starka skäl för att inta någon annan ståndpunkt än som följer av protokollens avfattning i frågor där parterna är oense”. Projekteringen ansågs därför inte vara bristfällig på det sätt som entreprenadbolaget anfört.

Entreprenadbolaget menade vidare att de hade underrättat kommunen om de ÄTA-arbeten som utförts utan kommunens beställning genom att föra dagbok över arbetena. Tingsrätten framhöll att sådana noteringar inte motsvarar de krav på underrättelser som föreskrivs i AB 04. Protokollen från byggmötena ger enligt tingsrätten inte heller stöd för att kommunen hade beställt tilläggsarbeten i större utsträckning än vad som medgetts.

Tingsrätten avslog därför bolagets talan och förpliktade bolaget att ersätta kommunens rättegångskostnader. Hovrätten instämmer nu i tingsrättens bedömning på samtliga punkter och fastställer tingsrättens dom. Entreprenadbolaget ska dessutom betala kommunens rättegångskostnader på cirka 2,4 miljoner kronor.

___________________________________

Författare: Oliver Búcaro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Hovrätten för Västra Sverige T 4889-17

Foto: Hasse Holmberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*