Domstol tillåter skolverksamhet trots påstådd hälsofara

Överklaganden hit och överklaganden dit. Det är inte lätt att hänga med i de juridiska svängarna alla gånger. En nyligen avgjord process om tillstånd att bedriva skolverksamhet på en viss fastighet visar hur krånglig byråkratin kan bli inom den juridiska världen.

Det var sommaren 2015 som Miljöförvaltningen i Malmö beslutade att förbjuda att en gymnasieskola skulle driva sin verksamhet på en viss fastighet. Detta eftersom flera byggnader på fastigheten bedömts som hälsofarliga. Bland annat handlade det om uppgifter att det förekom fukt och mögel ansåg att lokalerna var olämpliga för undervisning.

Beslutet började gälla omedelbart, även om beslutet överklagas. Bolaget som äger fastigheten överklagade mycket riktigt, och yrkade i nästa instans – Länsstyrelsen i Skåne – att det lagda beslutet skulle inhiberas.

Inhibition innebär att myndigheten eller domstolen fattar ett tillfälligt beslut som gäller fram till dess att det riktiga beslutet kommer och att det vinner laga kraft. I klartext ville alltså bolaget att länsstyrelsen skulle häva miljöförvaltningens beslut i väntan på att utredningen skulle bli klar.

Länsstyrelsen avslog begäran om inhibition. Bolaget överklagade inhibitionsbeslutet till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Växjö. MMD avvisade först överklagandet och prövade alltså inte överklagandet. Bolaget överklagade avvisningsbeslutet till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som är högsta instans. I MÖD beslutade man att återvisa målet till MMD.

MMD fick alltså pröva överklagandet. Bedömningen blev att överklagandet skulle avslås. Inhibitionen skulle alltså stå fast.

Bolaget överklagade igen – åter till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. I MÖD konstateras att beslutet i det aktuella ärendet handlat om en bedömning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. MÖD konstaterar att i sådana situationer ska besluten verkställas först när de vunnit laga kraft. Detta eftersom det är fråga om skälighetsbedömningar.

Det sistnämnda är väldigt lagtekniskt och processuellt invecklat, men man kan på ett enkelt sätt säga att MÖD inte ansåg att ett förbudsbeslut mot skolan inte kunde verkställas direkt, utan att förbudet först skulle börja gälla när beslutet vunnit laga kraft.

På dessa grunder beslutade därför MÖD att stoppa det tillfälliga förbudsbeslutet. Fastigheten får med andra ord nyttjas för gymnasieverksamhet fram till dess att förbudet vinner laga kraft – eller att beslutet överklagas och ändras i en högre instans.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet belyser hur invecklat och rörigt det kan verka för den oinsatte när beslut och domar överklagas till olika domstolar. Vi har här försökt illustrera förfarandet i en ”enkel” bild:

Bild1

 

 

Foto: Christine Olsson/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*