2 februari, 2016

Domstol förbjuder reklamskärm i Täby centrum

Ett företag ville sätta upp en LED-skärm vid köpcentret Täby centrum. Nu har man i högsta instans fastslagit att skärmen inte får användas – bland annat då den skulle innebära en ”olägenhet” för människors hälsa.

Företaget satte upp skärmen för att kunna kommunicera verksamheten i köpcentret till omgivningen. Bolaget förbjöds dock att använda skärmen av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, detta sedan flera privatpersoner klagat över skärmens starka ljus.

Bolaget överklagade till Länsstyrelsen, där de fick nej. Bolaget klagade då till Mark- och miljödomstolen, som också lät förbudet stå fast.

Bolaget överklagade ytterligare en gång, till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som är högsta instans i sådana här typer av frågor. Även MÖD bedömer nu att reklamskärmen ska förbjudas.

Varför förbjuds skärmen?

Eftersom en skärm med starkt ljus påverkar människor som bor i närheten måste en avvägning göras mellan närboendes intresse av att slippa olägenheter och störningar och det kommersiella intresset av att ha reklamskärmen uppe.

I en sådan bedömning får det bedömas hur starkt ljusskenet är, hur skärmen är placerad, vilka tider på dygnet skärmen är tänd; helt enkelt hur stor olägenhet som skärmen medför.

I miljöbalken finns en grundläggande regel om att verksamhet eller åtgärd ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Det åligger helt enkelt företaget att försöka välja en så lindrig åtgärd som möjligt som påverkar miljön och människor så lite som möjligt.

Domstolen kan i sitt beslut välja att helt förbjuda skärmen, eller välja en kompromisslösning – exempelvis att skärmen bara får användas under vissa tider.

I MÖD anförde företaget som ville använda skärmen att skärmens syfte är att ge information och reklam till Täby centrums kunder och att man placerat den på den plats som skapar minst störning för de som bor i närheten.

Gott så, kan tänkas, men MÖD anser inte att företaget kunnat bevisa detta påstående. På så vis blev det bara tomma ord. Tvärtom anser MÖD att det inte kan uteslutas att andra placeringar av skylten hade kunnat vara lämpligare.

Eftersom det är upp till företaget att bevisa att skyltens placering varit ändamålsenlig och minst ingripande – men inte kunnat göra detta – så beslutar nu MÖD att fastställa de tidigare besluten om förbud.

MÖD anser också att skärmen innebär en olägenhet för grannarna och att det skulle krävas väldigt begränsad användning för att den skulle anses acceptabel.

MÖDs beslut kan inte överklagas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet illustrerar att det i vissa lägen kan vara så att åtgärden (i detta fall; användandet av en reklamskylt) skulle kunna vara acceptabel, men eftersom företaget inte kunnat bevisa detta så ogillar domstolen deras anspråk. Om du har bevisbördan så spelar det alltså ingen roll om du egentligen har rätt – du måste också kunna bevisa det.

 

 

Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se