26 februari, 2019

Det gick inte att få ut uppgifter från kommuns referenstagning – inga handlingar fanns sparade

Bakgrund

En man vände sig till Västerås stad för att få ut uppgifter från referenstagningen i samband med ansökan av en tjänst. Mannen begärde att få ta del av vilka personer Västerås stad hade kontaktat och vem som hade sagt vad vid referenstagningen. Eftersom de begärda uppgifterna endast hade inhämtats muntligen och inga minnesanteckningar fanns sparade, fanns det dock inga handlingar att hämta ut. Västerås stad avslog därför mannens begäran. Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten avslår överklagandet

Mannen ansåg att Västerås stad inte enbart kan uppge att anteckningarna från referenstagningen inte hade sparats, och ville därmed åtminstone få muntlig information om vilka personer som Västerås stad talat med och vad de sagt. Kammarrätten konstaterar att den endast kan pröva om en handling kan lämnas ut eller inte. Eftersom Västerås stad hade uppgett att inga handlingar fanns kvar, och domstolen inte ser någon anledning att ifrågasätta detta, avslår kammarrätten överklagandet.

Visste du att? 

En handling är en framställning i skrift eller bild, samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En sådan handling är allmän om den är förvarad, inkommen eller upprättad hos en myndighet. Om en allmän handling inte är sekretessbelagd är den offentlig och ska lämnas ut om någon begär det.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Kammarrätten i Stockholm 9783-18

Foto: Fredrik Sandberg / TT