4 augusti, 2014

Busschaufför diskriminerade resenärer

Högsta domstolen, HD, tydliggör hur diskrimineringsersättningen ska beräknas och finner att två diskriminerade bussresenärer ska få 25 000 kronor vardera.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, väckte talan mot Veolia Transport Sverige AB sedan en busschaufför anställd av Veolia i januari 2010 diskriminerat en man och en kvinna från Syrien.

Parterna är överens om att mannen under resan blev utsatt för trakasserier, som hade samband med hans etniska tillhörighet och religion, av busschauffören.

DO menar dock att mannen och även kvinnan utsatts för ytterligare trakasserier och att de borde få 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning.

Tingsrätten fann att busschauffören slagit till kvinnans knä, som han uppfattade tryckte emot stoppknappen, att han sagt åt makarna att de kunde åka ”tillbaka till talibanland”, att han kallat dem idioter samt visat makarna ”fingret”.

Tingsrätten konstaterade att chaufförens agerande hade samband med makarnas etniska tillhörighet varför Veolia var skyldigt att betala diskrimineringsersättning. Tingsrätten förpliktigade därmed Veolia att betala makarna 20 000 kronor var.

Såväl DO som Veolia överklagade till hovrätten som instämde i stort i tingsrättens bedömning gällande såväl diskrimineringen som ersättningens storlek, och fastställde tingsrättens dom.

Sedan DO överklagat i frågan om ersättningens storlek redogör Högsta domstolen, HD, nu noggrant för de tillämpliga rättsreglerna, syftet med diskrimineringsersättningen och ersättningens olika komponenter.

Bland annat uttalar HD att den preventiva delen, straffskadeståndet, ska vara lika stor som upprättelseersättningen.

HD uttalar även att preventionspåslagen, när flera personer har diskriminerats, bör bestämmas ”så att summan av dessa står i god proportion till överträdelsen”.

HD anser nu att kränkningen är allvarlig och finner att ersättningen i den del som avser upprättelse uppgår till 15 000 kronor var. I fråga om preventionspåslag finner HD att dessa ska bestämmas till 10 000 kronor var.

HD bestämmer därför ersättningen till 25 000 kronor vardera samt att DO ska stå för Veolias rättegångskostnader i HD.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Att beräkna skadestånd när det inte har uppstått en ekonomisk skada är alltid knivigt. Av domen framgår emellertid flera tydliga grunder för skadeståndsberäkningen, som är vägledande på området.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se