1 juni, 2015

Skattskyldig trots boende i annat land

En man som är svensk medborgare är sedan en tid bosatt och mantalsskriven i Schweiz. Från september 2011 har han inte längre några anknytningsfaktorer som skulle kunna ge honom väsentlig anknytning till Sverige och vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska han anses ha hemvist i Schweiz.

Före flytten till Schweiz förvärvade mannen samtliga andelar i ett bolag hemmahörande i Luxemburg. Andelarna är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen, IL. Mannen överväger att lösa in andelar i bolaget och ville veta om Sverige enligt skatteavtalet har rätt att beskatta vinsten. Skatterättsnämnden, SRN, bedömde att vinst vid inlösen av andelar är en kapitalvinst på grund av en avyttring.

Enligt 3 kap. 19 § IL gäller skattskyldigheten oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten tas upp. Med hänsyn till detta och eftersom övriga villkor för att tillämpa 3 kap. 19 § föreligger ansågs mannen enligt svensk rätt skattskyldig för vinsten under den aktuella tidsperioden. SRN konstaterade vidare att det inte med säkerhet går att bestämma under vilken artikel i skatteavtalet som vinst vid inlösen av kvalificerade andelar ska hänföras. Enligt artikel 3 § 2 i avtalet fick därför ledning sökas i den interna rätten.

Eftersom vinst vid inlösen av kvalificerade andelar enligt svensk rätt är en kapitalvinst på grund av avyttring av andelarna fick enligt SRN uttrycket vinst på grund av avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag i artikel 13 § 4 i anses innefatta även vinst som uppkommer vid inlösen av kvalificerad andel. Vinsten ska därmed hänföras till realisationsvinst, ansåg nämnden. Eftersom inlösen i detta fall ska ske under de fem år som följer närmast efter det att mannen upphörde att ha hemvist i Sverige är villkoren i avtalet för att Sverige ska få beskatta vinsten uppfyllda.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fastställer nu förhandsbeskedet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att andelar i ett bolag är kvalificerade enligt 56 och 57 kapitlet i inkomstskattelagen innebär att de får beskattas enligt fåmansbolagsreglerna, även kallade 3:12-reglerna. Dessa går i korthet ut på att Den som har kvalificerade andelar i ett bolag kan välja att ta ut halva sin ersättning i form av utdelning, och på det sättet beskattas för kapitalvinst, istället för tjänst.
  • För att undvika dubbelbeskattning har i princip alla länder skatteavtal med varandra. I dessa avtal dikteras alla villkor för vilket land som ska beskatta en viss inkomst.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Eva Clasö/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87