16 januari, 2015

580 fall av resning efter felaktig dubbelbestraffning

580 fall i skatteärenden beviljas resning och tas upp till prövning igen. Det är utfallet av två beslut från Högsta domstolen (HD) som kom sommaren 2013. HD slog i besluten fast att det svenska systemet med så kallad dubbelbestraffning i fråga om skattebrott – skattetillägg och samtidigt dömas för skattebrott – inte är förenligt med principer i EKMR (Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter), då man inte ska kunna straffas två gånger för samma sak. Detta för att rättssystemet ska vara tillförlitligt.

Sverige har fällts i Europadomstolen för brott mot denna princip i och med dubbelbestraffningen vid skattebrott, och HD:s beslut är därmed ett rättande av tidigare snedsteg.

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har nu gjort en sammanställning, och det har visat sig att 580 fall har beviljats resning. HD har cirka 100 resningsansökningar kvar att pröva. De fall där någon satt i fängelse eller skulle avtjäna fängelsestraff granskades omedelbart. Totalt avbröts 42 pågående fängelsestraff för personer i väntan på ny prövning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Dubbelbestraffning är inte förenligt med EKMR och resning kan därför beviljas.
  • Detta är ett fall som aktualiserar principen ne bis in idem, som betyder inte två gånger för samma sak. Man ska alltså inte kunna bli straffad två gånger för samma brott.

 

Foto: TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87