4 mars, 2015

Lagprövning

En domstol eller annan myndighets möjlighet att pröva gällande lagstiftnings förenlighet med grundlagar och andra rättsordningar som kan stå över lagen.

Abstrakt lagprövning innebär att en domstol tar ställning till en lags grundlagsenlighet i sig själv utan att lagen behöver ha tillämpats. Effekten om lagen anses strida mot grundlag är att den underkänns och inte längre kan tillämpas.

Konkret lagprövning tar sikte på lagens tillämpning i ett enskilt fall. Effekten blir inte att lagen upphävs utan endast att den inte tillämpas i det enskilda fallet och vidare i liknande fall, där det första fallet kan åberopas som ett prejudikat.