20 september, 2016

Spädbarn tvångsomhändertogs – utsattes för allvarlig fara hos föräldrarna

Kammarrätten i Jönköping har beslutat att en drygt en månad gammal pojke ska omhändertas från sina föräldrar. Enligt domstolen utsattes han för allvarliga omsorgsbrister vilket kunde fått konsekvenser för pojkens hälsa.

Det var en stadsdelsnämnd i Borås stad som hade beslutat att omhänderta barnet. Nämnden ansåg att pojken inte fick sitt särskilda omvårdnadsbehov tillgodosett hos sina föräldrar.

Barnet var för tidigt fött och var därför i behov av sondmatning och behövde även undvika offentliga miljöer på grund av infektionsrisk. När föräldrarna hade tagit med sig barnet hem från Neonatalavdelningen hade de fått instruktioner om hur barnet skulle vårdas i hemmet.

Enligt nämnden hade föräldrarna dock på eget initiativ kopplat bort sondmatningen och inte heller följt sjukvårdens rekommendationer om att hålla barnet borta från offentliga miljöer. Detta ledde till att polisen upprättade en anmälan om grov misshandel.

Nämnden ansökte därför hos förvaltningsrätten om att få omhänderta barnet och få bereda vård åt honom.

Förvaltningsrättens och kammarrättens bedömning

Enligt Förvaltningsrätten i Jönköping var det konstaterat att föräldrarna hade låtit barnet vistas i offentliga miljöer, att sondmatningen hade tagits bort och att föräldrarna missat att ta med barnet till flera viktiga läkarmöten. Sammantaget ansåg domstolen att föräldrarnas agerande äventyrade barnets hälsa och utveckling på ett allvarligt sätt.

Rätten ansåg också att det kunde konstateras att det fanns en drogproblematik hos en av föräldrarna, vilket domstolen ansåg var oroande och även bidrog till att barnet utsattes för fara. Domstolen valde därför att bifalla nämndens ansökan.

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Domstolen instämde med förvaltningsrätten om att det förelåg en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling.

Rätten betonade även att det framstod som att föräldrarna även vid den tidpunkten inte hade kommit till insikt om vilka allvarliga konsekvenser som deras handlande kunde ha fått för barnets hälsa.

Kammarrättens ledamöter valde därför att avslå mammans överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt lagen om vård av unga (LVU) kan den som är under 18 år tvingas till vård om inte vårdnadshavarna klarar att tillgodose barnets behov av vård och omsorg. Det krävs även att ett av de specifika förhållanden som anges i lagtexten är uppfyllda i det konkreta fallet. Ett sådant exempel är när det kan konstateras att det finns en ”påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” på grund av ”brister i omsorgen”.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se