Skolinspektionen hade rätt att stänga Lundsberg

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har slagit fast att det var rätt av Skolinspektionen att stänga Lundsberg efter den uppmärksammade nollningen med strykjärn.

Vid skolstarten i augusti år 2013 utsattes två elever vid Lundsbergs skola för kränkande behandling av skolkamrater. Det skedde på ett av skolans elevhem.

Skolinspektionen, som tidigare hade utrett liknande händelser vid Lundsberg, beslutade om så kallat tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola. Förvaltnings­rätten upphävde beslutet, med motiveringen att Skolinspektionens tillsynsansvar inte omfattar sådan internat­verksamhet som äger rum utanför skoldagen. Kammarrätten hade samma uppfattning.

Den fråga HFD nu har tagit ställning till är om Skolinspektionens tillsyn enligt skollagen omfattar internatverksamheten vid Lundsberg, och i så fall i vilken utsträckning. Däremot har HFD inte prövat övriga förutsättningar för inspektionens beslut.

Domstolen konstaterar att Skolinspektionen har tillsyn över skolväsendet och att det av lagmotiven framgår att så kallade riksinternatskolor omfattas av skollagens bestämmelser på samma sätt som andra skolformer. Några särskilda undantag för internat­verksamheten har inte gjorts.

Genom tillsynen ska Skolinspektionen kontrollera att främst skollagens bestämmelser följs, däribland reglerna om åtgärder mot kränkande behandling som elever utsatts för i samband med verksamheten.

Med anledning av det nära sambandet mellan skol- och internat­verksamheten vid Lundsberg anser HFD att kränkningar mellan skolans elever på elev­hemmen har ett sådant samband med skolverksamheten att de omfattas av skolhuvud­mannens åtgärdsansvar. Skol­inspektionen har haft behörighet att kontrollera vilka åtgärder Lundsberg vidtagit och att besluta om de ingripanden som varit motiverade.

HFD kommer alltså fram till att förvaltningsrätten och kammarrätten inte borde ha upphävt Skolinspektionens beslut. Eftersom beslutet var tidsbegränsat och tiden numera har löpt ut medför HFD:s ställningstagande inte några ytterligare åtgärder.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Huruvida Lundsberg kommer att få fortsätta behålla sitt tillstånd att bedriva skolverksamhet är ännu inte slutligen avgjort.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*