22 september, 2014

SAS bör ersätta resenärer efter flygförsening

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, rekommenderar flygbolaget SAS att ersätta en kvinna och hennes medresenär med 541,68 dollar och 1 200 kronor efter en kraftig försening mellan Stockholm och Chicago.

En kvinna skulle flyga mellan Stockholm och Fort Lauderdale, via Chicago. Biljetterna hade bokats via SAS hemsida men flygningen mellan Stockholm och Chicago skulle utföras av American Airlines.

På grund av oväder i Chicago kom avresan från Stockholm att försenas fyra dagar. Med anledning av detta begärde kvinnan för sin egen och en medresenärs räkning ersättning av SAS med 13 229 kronor och 541, 68 dollar.

Av beloppet avsåg 541,68 dollar ersättning för fyra hotellnätter, 1 729 kronor telefonsamtal, 4 300 kronor ökade måltids- och transportkostnader och 7 200 kronor ett för kvinnan inställt konsultuppdrag.

SAS motsatte sig kravet och invände att SAS inte varit den avtalsslutande transportören utan endast agerat som förmedlare av biljetterna.

Med hänsyn till hur biljetten varit utformad anser nu Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att resenärerna haft fog för sin uppfattning att de slutit avtalet om flygtransport med SAS och att American Airlines agerat som en underleverantör åt SAS. Nämnden gör därför bedömningen att SAS varit avtalande transportör i Montrealkonventionens mening.

ARN konstaterar också att SAS inte har åberopat någon utredning som visar att bolaget inte hade kunnat undvika de ekonomiska skador som uppkommit. Bolaget kan därför inte undgå ersättningsskyldighet i och för sig.

Enligt nämnden framstår den begärda ersättningen för hotell som skälig. Vad gäller kostnader för telefoni, måltider och transporter anser dock ARN att skälig ersättning uppgår till 1 200 kronor totalt.

I fråga om det påstått inställda konsultuppdraget konstaterar nämnden att kvinnan inte har åberopat någon utredning som visar att hon lidit någon ersättningsgill skada i denna del.

SAS rekommenderas således att betala 541,68 dollar och 1 200 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En rekommendation från ARN är inte bindande, men den har starkt bevisvärde i en eventuell rättegång. Många seriösa företag har även som policy att vid en tvist alltid följa ARN:s rekommendationer, vilka även är gratis till skillnad från en process i domstol. Du kontaktar ARN här >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se