4 november, 2015

Regeringen vill skärpa LAS

Regeringen vill skärpa regler i LAS gällande missbruk av visstidsanställningar från och med den 1 maj 2016. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har lämnat förslaget till Lagrådet för ett remissutlåtande och Lagrådet har inga invändningar mot ändringarna.

Det är kanske ingen högoddsare att en Socialdemokratisk arbetsmarknadsminister föreslår skärpningar i lagen om anställningsskydd, LAS. Ofta i den politiska debatten diskuteras just LAS, men för den oinvigde kan det ibland framstå som att LAS enbart handlar om turordningsreglerna.

LAS är en omfattande lag som i grunden reglerar förhållandet mellan den anställde och dennes arbetsgivare. Medbestämmandelagen, MBL, behandlar relationen mellan arbetsgivaren och facket.

LAS innehåller alltså betydligt mer än bara turordningsreglerna. LAS har hela 43 paragrafer – varav endast 22 och 23 §§ handlar om turordning vid uppsägning.

Motverka missbruk av visstidsanställningar

I dagens lagstiftning finns i grunden tre övergripande anställningsformer:

  • Tillsvidareanställning – den ”vanliga” anställningsformen.
  • Visstidsanställning – anställningar som bara gäller för en förutbestämd period. Hit hör den allmänna visstidsanställningen (ALVA), men också säsongsarbete, vikariat, mm.
  • Provanställning – en anställningsform som kan avslutas utan krav på saklig grund och som max kan användas i sex månader.

 

Visstidsanställningar har i dagsläget en maxgräns. Om en person varit visstidsanställd i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Enligt förslaget ska omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år, utan även om det sker under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra. Det vill säga att arbetsgivaren staplar olika typer av tidsbegränsade anställningar på varandra.

Det ska dock vara möjligt att fortsatt ”stapla” enligt dagens regler om parternas enas om detta i kollektivavtal.

Krav från EU

Det finns ett EU-direktiv som förbinder Sverige att införa lagregler mot missbruk av visstidsanställningar. Den förra regeringen ansåg att dagens utformning uppfyller EU:s krav, medan den sittande regeringen gör en annan bedömning.

Regeringen skriver:

Av [EU-]domstolens praxis går det inte att dra någon säker slutsats om huruvida anställningsskyddslagens regler uppfyller direktivets krav eller inte. Oavsett hur det förhåller sig med detta så innebär en fördragsbrottstalan en risk för att Sveriges handlingsutrymme minskar att välja lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Regeringen anser, mot denna bakgrund, att det finns behov av en lagändring för att ytterligare begränsa möjligheterna att använda på varandra följande visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. Lagändringen bör medföra en förbättrad situation för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid och säkerställa att lagen uppfyller kraven på åtgärder till förebyggande av missbruk i visstidsdirektivet.

När anses en anställning följa på en annan?

Regeringen bedömer att EU-reglerna ska tolkas så att en anställning anses följa på en annan om uppehållet anställningarna emellan är under 20 dagar. I vissa fall kan det dock handla om ännu längre tid.

Regeringen är dock angelägen om att dels skydda arbetstagarna och dels ha en så pass stor marginal att det aldrig kan bli fråga om missbruk. På så vis väljer regeringen att föreslå att det ska anses vara ”staplande” om det löpt mindre än sex månader mellan anställningarna.

Flera remissinstanser är kritiska till detta och menar att det är för lång tid. Bland dessa kritiker finns Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, SKL, Företagarna, Kammarrätten i Göteborg, Domstolsverket, Småföretagarnas riksförbund och Umeå universitet.

Lagrådet, som finns till för att granska lagförslag utifrån ett laglighetsperspektiv och för att se om enskildas fri- och rättigheter hotas genom förslaget, har lämnat förslaget utan erinran. Lagrådet består av några nuvarande och några före detta justitieråd, det vill säga domare ifrån Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Den konkreta ändringen

Förslaget är inte färdigställt i en proposition ännu, men i och med att Lagrådet nu lämnat förslaget utan erinran är det troligt att en proposition är på gång. Regeringen vill att LAS ändras genom att den nuvarande tvåårsregeln bryts ut och tillsammans med det nya tillägget bildar en ny paragraf som föreslås lyda:

5 a §
En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år
1. under en femårsperiod, eller
2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en fem- årsperiod.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Regeringen menar att skärpningen är nödvändig för att Sverige ska uppfylla EU:s krav. Regeringen väljer dock att ställa högre krav än vad EU kräver. Förslaget måste dock först lämnas till riksdagen och därefter passera riksdagen, där det som bekant är en mycket osäker parlamentarisk situation.

 

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se