13 januari, 2015

Personer som vistas illegalt i EU-länder kan omfattas av lönegaranti.

Personer som vistas illegalt i EU-länder kan omfattas av arbetsrättsliga regler om lönegaranti. Det slår EU-domstolen fast i ett nytt avgörande

EU-domstolens avgörande gäller en turkisk medborgare som hade bott i Nederländerna i nitton år när han 2007 nekades förlängt uppehållstillstånd. Han fortsatte trots det att arbeta i landet, men sades upp en tid senare i och med att hans arbetsgivare gick i konkurs.

Mannen ansökte därefter om statlig lönegaranti, rapporterar Stockholms universitet i sitt arbetsrättsliga nyhetsbrev. Rättsläget var dock något oklart; han omfattades inte av nederländsk arbetslöshetslagstiftning eftersom han inte hade laglig rätt att bo och arbeta i landet men samtidigt var han enligt civilrättsligt regelverk att betrakta som arbetstagare med rätt till lön för det arbete han utfört.

Den nederländska centrala överklagandenämnden begärde därefter ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klarlägga huruvida en anställd som är medborgare i ett tredje land kan nekas rätt till utestående lön med hänvisning till att personen uppehåller sig illegalt i landet.

Domstolen menade att det skulle strida mot det så kallade lönegarantidirektivets (direktivet om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens) sociala mål att inte inkludera personer som enligt den nationella civilrätten var att betrakta som arbetstagare.

Ebba Wigerström/Niklas Kristoffersson

Foto: Peter Hoelstad / TT