21 december, 2014

Orimligt långa handläggningstider

JO har utrett Försäkringskassans handläggning av fall som gäller medborgare från andra länder. Handläggningstiderna blir ofta mycket långa i dessa fall och JO konstaterar nu att myndigheten borde förbättra sin handläggning. 

Försäkringskassans handläggningstider i ärenden med utlandsanknytning blir ofta orimligt långa, vilket till stor del beror på myndighetens svårigheter att få in allt material som krävs för att ett beslut ska kunna tas.

I de allra flesta fall måste Försäkringskassan skicka påminnelser till berörda myndigheter i andra länder innan dessa skickar in de handlingar som behövs för att ett fall ska kunna avgöras. I vissa fall får myndigheten även in felaktiga, ofullständiga eller svåröversatta handlingar vilket ytterligare förlänger handläggningstiden.

Chefs-JO Elisabet Fura skriver:

”Sett till Försäkringskassans totala volym utgör de utlandsanknutna ärendena en liten del. De är dock betydande till antalet, och det är rimligt att anta att de kommer att bli fler i takt med den ökande rörligheten inom EU. De många gånger orimligt långa handläggningstiderna i dessa ärenden drabbar självfallet främst enskilda försäkrade som väntar på besked om ersättning.”

JO:s utredning visar att Försäkringskassan redan har ändrat vissa rutiner i fråga om när påminnelser ska skickas, vilket också har gett resultat. JO anser dock att det finns brister att åtgärda bland annat när det kommer till bevakningen av begärda kompletteringar.

JO påpekar också att Försäkringskassan kan ta initiativ att fatta ett tillfälligt beslut innan alla handlingar kommit in.

”Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns en stor medvetenhet hos Försäkringskassan om problemen med långa handläggningstider i ärenden med utlandsanknytning. Myndigheten har både sett över sina interna rutiner och lyft större frågor till regeringen. Även om Försäkringskassans möjligheter att påverka situationen ytterligare är begränsade tror jag att det är möjligt att, i väntan på ett utbyggt IT-system, åstadkomma fler förbättringar med relativt små medel som till exempel fortsatt översyn av påminnelsetidpunkter och bevakningssystem.”

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Christine Olsson/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se