27 februari, 2014

Ny lag om skattetillägg på gång

Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd.

Högsta domstolen uttalade i juni år 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott – vilket tidigare har varit brukligt i Sverige. Detta strider nämligen mot Europakonventionens och EU-stadgans regler om rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott.

Regeringen tillsatte därefter en utredning som har föreslagit att domstolen, och inte Skatteverket, ska besluta om skattetillägg samt när det är aktuellt med åtal för skattebrott.

Justitieutskottet anser att de förändrade reglerna inte får innebära att straffnivån som helhet blir lägre än den har varit tidigare. Enligt utskottet är det därför viktigt att lagförslaget inte innebär mildare påföljder än tidigare. Denna ståndpunkt har uttalats i dagarna under arbetet med lagförslaget.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Arbetet med ett lagförslag pågår nu och uttalanden från justitieutskottet kommer att påverka det slutgiltiga förslaget.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se